DOCTORAT D'EMPRESA

 

 • Director: Jaume Valls
 • Durada: 3 anys a temps complet | 5 anys a temps parcial
 • Preu (un curs acadèmic): 540,92€
 • Preinscripció: fins al 30 d’abril de 2021

El programa de Doctorat en Empresa és un programa únic en el sistema universitari català adreçat a estudiants que vulguin iniciar una carrera internacional en recerca en l’àmbit de l’empresa

El Doctorat d’Empresa de la Universitat de Barcelona és un programa que té com a objectiu la formació d’investigadors en les diferents àrees de la gestió de l’empresa. En el marc del doctorat, els estudiants desenvolupen activitats de recerca en àmbits com ara la comptabilitat, les finances, les assegurances, l’estratègia empresarial, les operacions, la qualitat, el màrqueting, l’emprenedoria, els recursos humans, la innovació, la història de l’empresa, la teoria de jocs i la incertesa en la presa de decisions.

Els estudis tenen una durada de tres anys a temps complet o de cinc anys a temps parcial. Cada estudiant disposa, com a mínim, d’un director de tesi, assignat en funció del camp de recerca.

Al llarg del programa, els doctorands participen en diverses activitats complementàries, que inclouen seminaris de recerca, tallers, cursos i workshops. D’altra banda, també s’anima els estudiants que publiquin la seva recerca en revistes especialitzades i que facin estades temporals en altres universitats o centres de recerca.

Manual de l’estudiant pel curs acadèmic 2020-2021

El Doctorat d’Empresa permet la formació d’investigadors d’alt nivell en diversos aspectes de les ciències empresarials. La realització de la tesi doctoral suposa la principal activitat del doctorand i consisteix en un treball original de recerca elaborat pel candidat en una àrea concreta d’especialització. Cada estudiant disposa, com a mínim, d’un supervisor de tesi, el qual orienta i dóna suport a l’estudiant. Des de la universitat s’encoratja els estudiants que publiquin els seus treballs de recerca en revistes científiques especialitzades. També se’ls anima a fer estades temporals en altres universitats o centres de recerca.

El programa s’estructura administrativament en una sola línia de Recerca en Empresa, que se subdivideix en deu grans blocs temàtics:

1. Estratègia i emprenedoria
Gestió de la innovació; Gestió del coneixement; Innovació oberta; Sectors creatius; Negocis Internacionals; Corporacions multinacionals; Aliances i xarxes; Comportament emprenedor; Èxit i noves empreses
Directors de tesi: Achcaoucaou Iallouchen, Fariza ; Cruz Cazares, Claudio ; Hormiga, Esther ; Miravitlles Matamoros, Paloma ; Pareja-Eastaway, Montserrat ; Shijaku, Elio

2. Tecnologia i gestió d’operacions
Estratègia d’operacions; Gestió global de la cadena de subministrament; Gestió de la cadena de subministrament verda; Gestió de la qualitat; Logística de terciarització i 3PL; Integració Logística; Logística inversa; Integració de sistemes de gestió; Gestió de laresponsabilitat social
Directors de tesi: Bernardo, Mercè ; Guitart Tarrés, Laura ; Núñez Carballosa, Ana María

3. Gestió i organització (General management)
Directors de tesi: Aparicio Chueca, María Pilar ; Elgoibar, Patricia ; Presas Maynegre, Pilar ; Triadó Ivern, Xavier Maria ; Valls Pasola, Jaume

4. Màrqueting
Directors de tesi: Forgas Coll, Santiago ; Gil Lafuente, Jaume ; Huertas García, Rubén ; Arroyo Cañada, Francisco Javier

5. Comptabilitat
Anàlisi de solvència; consolidació d’estats comptables; auditoria; comportament de cost; predicció de fallida; comptabilitat i control de gestió; mesurament de l’acompliment; evasió d’impostos; gestió d’ingressos; contractació pública i comptabilitat; comptabilitat social i ambiental; comptabilitat agrícola
Directors de tesi: Argilés Bosch, Josep Maria ; Garcia Castellví, Antoni ; Kasperskaya, Yuliya ; Martí Pidelaserra, Jordi

6. Història de l’empresa
Empreses familiars; Districtes i Clusters; Història Empresarial Internacional; Història de les Tipologies de Governabilitat i de Propietat Comercial; Gènere en la Història Empresarial; Història del Emprenedoria; Biografies de Negocis; Història Empresarial a Mercats Desenvolupats i Emergents; Negocis preindustrials, Corporacions Chandlerian, PIME i multinacionals
Directors de tesi: Fernàndez Pérez, Paloma ; Sánchez Suárez, Alejandro

7. Mètodes matemàtics per a l’empresa, les finances i les assegurances
Tarificació (“a priori” i “a posteriori”) i Provisions en assegurances no de vida; Solvència de les entitats asseguradores i models de teoria del risc; Assegurances de vida i previsió social pública i privada; Finances estocàstiques; Modelització de la incertesa
Directors de tesi: Adillon Boladeres, Roman Jordi ; Boj del Val, Eva ; Claramunt, Mercè ; Gonzalez-Vila Puchades, Laura Maria ; Marín Solano, Jesús ; Ribas Marí, Carmen

8. Presa de decisions i teoria de jocs
Jocs cooperatius: el Nucli, el valor de Shapley, el nuclèol; Problemes de racionament; Jocs de fallida; Mercats d’assignació (jocs); Problemes de cost compartit
Directors de tesi: Calleja, Pedro ; Izquierdo Aznar, Josep Maria ; Mártinez-de-Albéniz Salas, Francisco Javier ; Núñez Oliva, Marina ; Rafels Pallarola, Carlos

9. Risc en finances i assegurances
Quantificació de Risc; Tarificació en assegurances; Models lineals generalizats; Distribucions multivariants; Còpules; Estimació no paramètrica; Anàlisi de dades; Mineria de dades
Directors de tesi: Ayuso Gutiérrez, M.Mercedes ; Bolancé i Losilla, Catalina ; Guillén Estany, Montserrat ; Santolino Prieto, Miguel Angel

10. Models per al tractament de la incertesa en la presa de decisions
Presa de decisions; economia d’incertesa; modelatge; estratègies de creixement; lògica difusa; emprenedoria; Gestió de la innovació; operadors d’agregació
Directors de tesi: Gil Lafuente, Ana Maria

El doctorat té una durada de tres anys a temps complet o de cinc anys a temps parcial. A continuació es mostra un calendari indicatiu del període de recerca:

Primer curs Segon curs en endavant Últim curs
Es presenta una proposta detallada de tesi, que ha d’incloure un projecte de pla de treball. Aquest pla s’ha de presentar públicament i l’avalua un tribunal. L’aprovació del pla de recerca és un requisit indispensable per continuar dins del programa de doctorat. La comissió de seguiment del doctorat avalua el desenvolupament de la proposta de tesi i els progressos duts a terme en el pla de recerca de l’estudiant. La lectura i defensa de la tesi doctoral davant del tribunal que s’ha assignat és l’últim pas per aconseguir el títol de doctor o doctora.

Els estudiants de doctorat han de participar al llarg del programa en una sèrie d’activitats complementàries com són els seminaris de recerca i el Workshop del Doctorat d’Empresa. Els estudiants també poden participar a les activitats de formació que organitza l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona, la Facultat d’Economia i Empresa o el propi programa de doctorat.

La Comissió Acadèmica del programa de Doctorat d’Empesa anima a tots els estudiants de doctorat a fer estades de recerca en altres universitats o centres de recerca de tot el món. Les estades de recerca superiors a tres mesos es podran reconèixer amb la menció internacional en el títol de doctor. Algunes institucions d’acollida recents han sigut HEC Montréal, Universitat de Durham, Universitat de Xile, Institut de Tecnologia i Educació Superior de Monterrey, Universitat del Minho o Universitat Estatal d’Arizona, entre d’altres.

El programa s’adreça a estudiants que vulguin iniciar una carrera internacional en recerca en l’àmbit de l’empresa. Així doncs, és indispensable que les persones candidates tinguin una formació suficient per dur a terme una tesi doctoral. Per tant, la Universitat valorarà especialment els coneixements previs sobre les temàtiques incloses en el doctorat.

Per accedir a qualsevol doctorat de la Universitat de Barcelona, cal haver completat almenys un total de 300 crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits), dels quals un mínim de 60 crèdits han de correspondre a un programa oficial de màster orientat a la recerca.

Requisits acadèmics

L’admissió al Doctorat d’Empresa es limita als estudiants que hagin completat algún dels títols següents:

1. Màster universitari en Recerca en Empresa de la UB o Màster universitari en Ciències Actuarials i Financeres. En aquest segon cas, l’alumne ha d’haver cursat l’especialització en models actuarials i financers avançats.

2. Màster expedit per una institució d’educació superior de l’EEES que la Comissió Acadèmica del programa consideri que té el mateix nivell i ofereix formació orientada a la investigació equivalent a les dels màsters esmentats en l’apartat anterior. Concretament, cal destacar que es dóna un tractament equivalent al Diploma d’Estudis Avançats obtingut en el marc del doctorat d’Estudis Empresarials de la UB i al màster universitari de Recerca en Empresa, Finances i Assegurances impartit a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB des de el curs acadèmic 2007-2008 fins al curs 2011-2012.

3. Títol expedit d’acord amb un sistema educatiu aliè a l’EEES, sense que sigui necessari homologar-lo, que acrediti un nivell de formació equivalent al màster universitari de Recerca en Empresa o al màster universitari de Ciències Actuarials i Financeres (especialització en Models Actuarials i Financers Avançats).

Altres requisits

1. Certificat de llengua anglesa. A no ser que la persona candidata sigui nadiua de llengua anglesa o hagi cursat estudis universitaris en anglès, haurà d’acreditar el seu nivell d’idioma. Els certificats recomanats són els de Cambridge, TOEFL (codi C086 per tots els programes de la UB Business School) o el IELTS. S’haurà d’adjuntar una còpia del certifiact al formulari de sol·licitud. Així mateix, també es pot informar del resultat d’una prova de nivell directament a través del seu centre de proves.

2. Referències. Una vegada enviada la sol·licitud d’admissió i revisada per l’equip d’admissions, la persona candidata rebrà un correu electrònic per tal de facilitar el nom i l’adreça electrònica de dos acadèmics que puguin avalar la seva sol·licitud. Les persones indicades rebran un correu electrònic automàtic amb preguntes específiques sobre el perfil de la persona candidata. Només es tindran en compte aquelles respostes que s’hagin rebut com a màxim 7 dies després del termini de sol·licituds d’admissió del període corresponent.

El Doctorat d’Empresa atrau joves investigadors d’arreu del món. Al voltant de dos terços dels nostres estudiants són estrangers. Tot i que constitueixen un grup molt divers en termes de formació acadèmica i àmbit de recerca, hi ha una clara predominança de candidats amb un títol universitari en l’àmbit de l’Administració i Direcció d’Empreses. Després de la defensa de la tesi, la majoria de doctors en Empresa desenvolupen la seva carrera professional en l’àmbit de la recerca en institucions acadèmiques, el sector públic o el sector privat.

El programa de doctorat és la direcció més evident que prenen els joves investigadors després de completar el Màster de Recerca en Empresa o l’especialització en Models Actuarials i Financers Avançats del Màster de Ciències Actuarials i Financeres. Actualment, els dos programes s’imparteixen a la Universitat de Barcelona. Els estudiants matriculats a qualsevol d’aquests dos programes adquireixen els coneixements i les habilitats d’investigació necessàries per començar una tesi doctoral. És per aquest motiu que un percentatge considerable dels nostres doctorands ha estudiat un d’aquests dos programes. Tot i això, aquestes no són les úniques vies d’accés al Doctorat d’Empresa. Molts estudiants també accedeixen al programa després d’haver completat altres màsters orientats a la recerca que s’imparteixen a altres universitats.

El Doctorat d’Empresa de la Universitat de Barcelona s’adreça específicament als estudiants que vulguin iniciar una carrera internacional en recerca. Després de completar amb èxit el programa, els nous doctors podran treballar com a investigadors o docents en universitats, escoles de negocis o centres de recerca. Amb tot, l’àmbit acadèmic no suposa l’única sortida professional dels nostres estudiants: el doctorat d’Empresa també permet treballar en àmbits com ara la consultoria.

Actualment, antics alumnes del programa de doctorat d’Empresa treballen com a professors i investigadors en centres com ara l’EADA Business School, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’EAE Business School, la Universitat de Xile, la Universitat Veracruzana o la Universitat Tecnològica de Panamà. Altres exalumnes ocupen llocs directius en empreses com Bunge, Grup Catalana Occident o CaixaBank o com a analistes en institucions com per exemple l’Organització Internacional del Treball (OIT).

Les estadístiques demostren que, actualment, els estudis de doctorat faciliten la inserció laboral dels estudiants. Així mateix, els doctors poden aspirar a un nivell salarial més alt. Segons dades de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), el 95,4 % dels doctors en ciències socials s’han incorporat al mercat laboral en un termini màxim de tres anys, després d’acabar la tesi, i la seva taxa d’atur només és del 3,3%.

Preus

La Generalitat de Catalunya és l’encarregada de fixar anualment les taxes dels estudis superiors de totes les universitats públiques catalanes, entre elles la Universitat de Barcelona. Segons els preus corresponents al curs acadèmic 2020-2021, el cost de la matrícula del programa de doctorat d’Empresa és de 540,92 € anuals. Addicionalment, es estudiants hauran d’abonar la taxa corresponent a la defensa de la tesi (156,87 €) i la taxa de sol·licitud del títol de doctor (218,15 €). D’acord amb aquests preus, la quanitat que hauran d’abonar els estudiants durant els seus estudis és:

 • Doctorat a temps complet (3 anys): 1.997,78 €
 • Doctorat a temps parcial (5 anys): 3.079,62 €

Més informació: http://www.ub.edu/acad/es/matricula/precios.html

Finançament

La informació sobre beques i ajuts pot trobar-se en aquesta pàgina web de la Universitat de Barcelona. Paral·lelament, des de la mateixa Universitat de Barcelona s’ofereix informació als estudiants sobre noves oportunitats d’ajuts a mesura que se’n publiquen les convocatòries.

Ajuts predoctorals

Els ajuts predoctorals s’assignen a través de convocatòries competitives i es necessari sol·licitar-los de forma separada. Aquests ajuts els ofereixen organismes públics i privats i tenen calendaris diferents pel que fa als terminis de sol·licitud i data d’inici. La duració dels ajuts (tres o quatre anys), la quantiat de l’ajut, el finançament addicional per estades de recerca i activitats de formació i requisits específics (per exemple, l’any de graduació) dependrà de les característiques de cada convocatòria. En la majoria de casos, el preu de la matricula de direcció i tutela està cobert.

Les opcions d’aconseguir un d’aquests ajuts dependrà del perfil de la persona candidata, essent les notes mitjanes de grau i màster un element d’especial rellevància. Així mateix, es recomana a les persones candidates que sol·licitin altres ajuts al marge dels que es relacionen a continuació.

No Results Found
No Results Found
No Results Found

CURS ACADÈMIC 2021-2022

El període de sol·licituds d’admissió per al curs acadèmic 2021-2022 està obert des del 4 de novembre de 2020 al 30 d’abril de 2021.

 • Primer període: Sol·licituds rebudes del 4 de novembre de 2020 al 31 de gener de 2021 > Resolucions el 26 de febrer de 2021.
 • Segon període: Sol·licituds rebudes de l’1 de febrer al 31 de març de 2021 > Resolucions el 28 d’abril de 2021.
 • Tercer període: Sol·licituds rebudes de l’1 al 30 d’abril de 2021 > Resolucions el 28 de maig de 2021.

Avís sobre la COVID-19: El calendari d’admissions es manté sense alteracions. Les sol·licituds s’estan revisant i processant amb normalitat. A data d’avui, tampoc hi ha hagut canvis en el calendari dels programes de postgrau per al curs 2020-2021. En cas que l’emergència sanitària del COVID-19 ens obligui a realitzar canvis, us informarem el més aviat possible. Per consultar més informació, visiteu la secció “Informació per a la comunitat universitària sobre la COVID-19” de la pàgina web de la Universitat de Barcelona.

Les persones candidates que vulguin presentar la sol·licitud al programa de doctorat d’Empresa de la Universitat de Barcelona han de seguir els passos següents:

PRIMER

Comprovar que compleixes tots els requisits necessaris per accedir al programa, especificats en l’apartat Destinataris.

SEGON

Emplenar el formulari de sol·licitud d’admissió i adjuntar la documentació necessària per a l’avaluació acadèmica:

 1. ID/Passaport
 2. CV
 3. Títol i expedient del grau o llicenciatura
 4. Títol (en cas que es tingui) i expedient (provisional o definitiu) del màster
 5. Carta de motivació (descripció de la teva trajectòria; la teva motivació per cursar el doctorat d’Empresa a la UB; els teus interessos acadèmics; la teva experiència de recerca i docència; objectius professionals i acadèmics. També s’hi pot incloure el nom de potencials director/a/s de tesi a la UB que encaixin amb els teus interessos de recerca)
 6. Proposta de recerca (màxim 3 pàgines)
 7. Treball final de màster (si estàs treballant amb el teu TFM, pots enviar un resum llarg en anglès – al voltant de 3 pàgines)
 8. Certificat de llengua anglesa (no obligatori en cas que siguis nadiu o hagis cursat estudis universitaris en anglès)

TERCER

Una vegada enviada la sol·licitud d’admissió i revisada per l’equip d’admissions, la persona candidata rebrà un correu electrònic per tal de facilitar el nom i l’adreça electrònica de dos acadèmics que puguin avalar la seva sol·licitud. Les persones indicades rebran un correu electrònic automàtic amb preguntes específiques sobre el perfil de la persona candidata. Només es tindran en compte aquelles respostes que s’hagin rebut com a màxim 7 dies després del termini de sol·licituds d’admissió del període corresponent.

QUART

La resolució acadèmica es notificarà per correu electrònic. En cas que la persona candidata estigui admesa al programa, haurà d’enviar la documentació necessària per a la resolució d’accés i formalització de la matrícula. Els estudiants amb documentació expedida fora d’Espanya hauran d’abonar la taxa d’estudi d’equivalència (218,15€). S’enviarà més informació a les persones candidates admeses.

Política d’ajornament d’admissió

Els estudiants admesos en el programa que no puguin assistir poden sol·licitar un ajornament de l’admissió al següent any acadèmic (un sol cop).

Les sol·licituds s’han d’enviar per correu electrònic a business.school@ub.edu abans del 31 d’octubre. Cada sol·licitud és revisada pel Comitè d’Admissions. Recordeu que els ajornaments no estan garantits.