Un estudi publicat recentment, que compta amb la participació de l’investigador de la UB Business School Dr Josep Maria Argilés-Bosch, constata que les dones auditores estan vinculades a un nivell significativament més alt de qualitat d’informes financers. Els autors de l’article han revelat que aquest impacte positiu té lloc des del primer any del nomenament d’una dona per substituir un home en el mateix càrrec d’auditor. Malgrat això, les dones encara estan clarament infrarepresentades als rangs més alts de les principals empreses d’auditoria. Aquest estudi pot ajudar a superar estereotips de gènere i contribuir al debat polític sobre la baixa representació de les dones en els alt càrrecs de l’àmbit de la comptabilitat i l’auditoria.

L’estudi es va dur a terme sobre una postra d’empreses cotitzades espanyoles entre els anys 2008 i 2015. Encara que els informes d’auditoria firmats per dones a Espanya han triplicat el seu número en aquest període, continuen representant menys del 20% de la xifra total d’informes al tancament de 2015. De fet, la principal limitació d’aquest estudi es troba precisament en la baixa presència de dones auditores en la mostra. Tot i així, les dades disponibles amplien i reforcen els resultats obtinguts per a la regió escandinava.

Els coautors de l’estudi són Josep Garcia-Blandon (Universitat Ramon Llull), Josep Maria Argilés-Bosch (Universitat de Barcelona) i Diego Ravenda (Toulouse Business School). L’article s’ha publicat a la revista científica Journal of Business Research sota el títol de “Is there a gender effect on the quality of audit services?”.

La literatura científica acostuma a recolzar la tesi que homes i dones tendeixen a comportar-se de manera diferent. Les diferències de gènere en relació a  l’aversió al risc són particularment significatives per a aquest estudi, ja que es tracta d’un tema central en l’àmbit financer i comptable. En concret, les dones mostren una menor propensió al risc que els homes, mentre que els homes tendeixen a confiar-se en excés en major grau que els dones. Factors alternatius com, per exemple, un major conservadorisme, les habilitats de processament d’informació, el compromís ètics i les dificultats per accedir a posicions directives pot explicar la vinculació de les dones auditores amb una millor qualitat de la comptabilitat.

Tot i que semblaria que les dones disposen d’habilitats sòlides per exercir la professió d’auditores, les barreres d’entrades han conduit a una subrepresentació de les dones en els rangs més elevats de les companyies d’auditoria. Les dades disponibles també mostren que les dones acostumen a auditar empreses d’una mida relativament inferior i de menys complexitat que els seus companys homes.

Segons l’article, el nomenament d’una dona auditora per substituir un home està associat amb una major qualitat del servei. Precisament, aquest casos es caracteritzen per una menor sobreestimació dels beneficis. D’altra banda, la substitució d’un auditor home per un altre home no té cap efecte significatiu. Cal subratllar, però, que aquests resultats s’han de considerar amb cautela pel baix nombre de substitucions d’homes per dones en la mostra.