Vés al contingut

Cas pràctic de càlcul avançat al qualificador : ús dels operadors IF/AND

Suposem que tenim 3 exercicis obligatoris i un examen final al nostre curs. Aquesta configuració ens genera un qualificador del tipus: 

Volem configurar el càlcul de manera que si l’alumne obté una qualificació inferior a 5 al fer la mitjana aritmètica dels tres exercicis obligatoris i la qualificació de l’examen final és inferior a 5, el sistema posarà un 0 a la qualificació total de la categoria, i en cas contrari, farà la mitjana aritmètica dels exercicis obligatoris i l’examen final. 

En aquest cas, per facilitar l’exemple, hem fet servir elements de qualificació, però es podria fer servir qualsevol activitat qualificable de Moodle, com poden ser: qüestionaris, tasques, lliçons, tallers etc. 

Anem a veure com es configura el qualificador: 

Des de la versió 3.6 (Desembre 2018) Moodle incorpora la funció IF al càlcul de les qualificacions i des de la versió 3.7 (Maig 2019) es poden fer servir, juntament amb la Funció IF, els operadors OR i AND. 

El primer que cal és conèixer quins són els identificadors dels nostres elements de qualificació, els quals hem de fer servir per generar el càlcul que necessitem. Els nostres són: 

El càlcul l’hem de posar a la categoria, a l’apartat corresponent (). L'expressió que hem d’escriure a l’apartat del càlcul de la categoria és: 

=IF(AND(AVERAGE([[exercise1bis]];[[exercise2bis]];[[exercise3bis]])<5; [[finalexambis]]<5); 0; AVERAGE([[exercise1bis]];[[exercise2bis]];[[exercise3bis]];[[finalexambis]])) 

L’explicació de l'expressió matemàtica del càlcul és el següent: 

  • La funció IF ens estableix el condicional de la expressió,  

  • a continuació, escrivim l’operador AND i dintre del parèntesi, aquelles expressions que volem que avaluï.  

  • En aquest cas, volem que comprovi que la mitjana aritmètica de tres exercicis és inferior a 5 ( [[exercise1bis]];[[exercise2bis]];[[exercise3bis]])<5 ) i si la nota de l’examen final és inferior a 5 ( [[finalexambis]]<5 ).  

  • Si totes dues condicions es compleixen, l’expressió et dona com a resultat el que hi ha després del punt i coma, que en aquest exemple és un 0 (però podria ser un altre càlcul).  

  • Si una de les dues condicions es compleix però l’altre no, l’expressió comprova l’altre ítem que està després del punt i coma, i que en el nostre exemple és fer la mitjana aritmètica del tres exercicis i l’examen final. 

Ara anem a veure el resultat del càlcul amb qualificacions numèriques: 

En aquest exemple, l'alumne Fictici 03, té la mitja dels exercicis i la nota de l’examen final inferior a 5, i per tant, es compleix les dues condicions, amb el que el sistema retorna un 0. 

L’estudiant Fictici 01 té una mitjana aritmètica dels exercicis obligatoris superior a 5 però a l’examen la qualificació és inferior a 5, com només una de les condicions es compleix el sistema aplica la segona part del càlcul que correspon a la mitjana aritmètica dels exercicis obligatoris i l’examen final (AVERAGE([[exercise1bis]];[[exercise2bis]];[[exercise3bis]];[[finalexambis]] ), obtenint una qualificació final de 6’75. 

Finalment, l’estudiant Fictici 02 té una mitjana aritmètica superior a 5 a la qualificació dels exercicis obligatoris i una nota de l’examen final també superior a 5. Donat que no es compleix cap de les condicions inicials del càlcul, es segueix amb la sentència, i s’aplica la segona part del càlcul que correspon a la mitjana aritmètica dels exercicis obligatoris i l’examen final (AVERAGE([[exercise1bis]];[[exercise2bis]];[[exercise3bis]];[[finalexambis]] ), obtenint una qualificació final de 6’50. 

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte