Administració del Campus Virtual

Descàrrega contingut del curs (Nova funcionalitat OpenLMS 3.10)

Amb la nova versió de OpenLMS 3.10 es disposa d’una nova funcionalitat al campus: es tracta de la descàrrega del contingut del curs per ser consultat offline.

Com actualitzar els espais de facultat/grau al Campus Virtual

Els espais de facultat/grau són cursos que es creen com a espai de comunicació entre els alumnes i els professors d'un mateix ensenyament.

Importació de qualificacions al llibre de qualificacions mitjançant arxiu CSV (Provinent de lectora òptica o qualsevol altre programa)

Per poder importar un arxiu CSV (Comma Separated Values) al llibre de qualificacions del campus cal que aquest tingui unes determinades característiques:

Creació de llistat d'alumnes amb grup al Campus Virtual

Quan fem una exportació del llistat d'alumnes del Campus des del llistat de participants, aquest no inclou el camp del grup al qual pertany.

Com inactivar la inscripció d'un participant al curs?

Si volem que la inscripció d'un participant del curs no estigui activa però no la volem eliminar, la podem suspendre o inactivar.

Procediment de creació automàtica de cursos al Campus Virtual UB

L'actualització de l'eina CEL comporta uns canvis significatius en el procediment establert per a la creació de cursos al Campus Virtual.

Quan s'esborren els cursos al campus?

Els cursos del Campus Virtual UB romanen disponibles 2 anys acadèmics, passat aquest temps es procedeix a la seva eliminació.

Problemes per iniciar sessió al Campus Virtual

Si en tractar d'inicar sessió no podem accedir al contingut de la nostra pàgina inicial del campus, segurament és degut a que no hem acceptat les condicions d´ús de la plataforma la primera vegada

Esborrar alumnes des la plataforma de creació i gestió de cursos CEL

La plataforma CEL, de creació i gestió de cursos del Campus Virtual UB, té, entre d'altres, la funcionalitat de gestionar les inscripcions als cursos de l'alumnat, d'acord amb la seva matriculació

Enrolar alumnes als nostres cursos des de l'eina CEL

Hi ha diferents casuístiques que poden fer que un alumne no s'inscrigui a un curs al qual està matriculat.

Pages