Perfil d'usuari

Caducitat de les credencials dels alumnes

Les credencials dels alumnes no caduquen però sí l’adreça de correu corporativa personal (@alumnes.ub.edu).

L'adreça de correu corporativa personal es manté activa mentre l’alumne està matriculat i durant el curs acadèmic posterior a l’última matrícula efectuada. Passat aquest període es procedeix al seu tancament  i els correus s’esborren de manera permanent, així mateix l’alumne perd l’accés a la resta dels serveis del Núvol UB.

Catalan

Creació de llistat d'alumnes amb grup al Campus Virtual

Quan fem una exportació del llistat d'alumnes del Campus des del llistat de participants, aquest no inclou el camp del grup al qual pertany.

Aquesta és una funcionalitat demanada pels usuaris a Moodle però que no ha estat implementada encara. Tenim la possibilitat d'obtenir aquest llistat però no d'una forma directa.
Per fer això cal crear una activitat "Consulta" oculta als estudiants.

Catalan

Adreça alternativa, una dada de contacte imprescindible

Us recordem la importància de tenir emplenat el camp Adreça alternativa amb un compte de correu personal, actiu i diferent del vostre compte @ub.edu.

Si oblideu la vostra contrasenya o en cas que el PAU no pugui contactar amb vosaltres a través del compte UB, és una via alternativa que ens resultarà de molta utilitat.

Catalan

Pages