Sociologia comparativa de la modernitat

Sociologia comparativa de la modernitat

Aquesta línea d’investigació té com a objectiu avançar en l’anàlisi de la pluralitat contemporània de les formes d’autocomprensió, i de les corresponents estructures institucionals de les societats i sistemes polítics en el marc del context global actual. Dins aquest projecte, s'analitzaran les diverses formes d’autocomprensió a partir de les trajectòries històriques de les societats. L'examen comparatiu  de les múltiples formes de modernitat existents és el major repte al qual s’enfronta la teoria social i política actual, com també la sociologia política i històrico-comparativa. Exigeix una anàlisi conceptual i empírica d’allò que és comú a les diferents formes de modernitat i d’allò que és diferent entre elles. Els estudiosos en aquest camp o bé subestimen les variacions i sucumbeixen enfront d’una determinada comprensió de les tendències globals de neomodernització, o de transformació neoliberal del capitalisme global, o bé sobreestimen les continuïtats històriques i proporcionen una explicació culturalista de la diferència civilitzacional.
 
Els objectius específics són:

  • Complementar l'anàlisi institucional dominant de les societats modernes amb un enfocament interpretatiu, que se centri en l’autocomprensió social, i crear una comprensió de com aquestes noves interpretacions sorgeixen i contribueixen a la remodelació de les institucions;
  • Descompondre el concepte, massa complex, de modernitat en components que siguin empíricament analitzables a partir tant de les característiques comunes que comparteixen totes les societats modernes, com de les diferències que es deuen a les diverses possibles interpretacions de la modernitat;
  • Analitzar societats no europees  i resseguir les articulacions específiques d'aquests elements de la modernitat i les seves transformacions històriques;
  • Confrontar les anàlisis de la modernitat europea amb l'anàlisi resultant de les modernitats no europees a fi d'establir bases, empíricament riques, per a una sociologia global que reconegui l'especificitat de la trajectòria de la modernitat europea, però que no la consideri com a únic model ni com a única interpretació.

 
La recerca dins d'aquesta línia es va concentrar fins al 2015 en el projecte Trajectories of Modernity: comparing non-European and European varieties (TRAMOD) www.ub.edu/tramod. Actualment l'activitat d'investigació es troba centrada en el Projecte The Debt: historicizing Europe's relations with the "South"  www.ub.edu/thedebt