L’estreta vinculació entre Universitat i Societat, a través de l’extensió universitària per a la transformació de la realitat social i cultural, és un imperatiu ètic que ens interpel·la com investigadors/es socials compromesos amb el nostre temps.

Per assumir aquesta comesa, Copolis va disposar en el seu Reglament d’Organització i Funcionament que el grup comptarà amb Unitats Tècnic Administratives (UTA) per l’assistència tècnica i logística. Les UTA ??estan destinades a donar major eficiència i operativitat a les necessitats logístiques, tècniques i divulgatives del treball d’extensió del grup. Són creades pel Consell Directiu segons les necessitats i característiques dels plans d’acció de cada període.

Per gestionar aquestes UTA es va crear l’Associació d’Acció Social i Cultural Adalquí. Adalquí és una entitat sense ànim de lucre amb personalitat jurídica pròpia creada a instància dels grups parts i en el marc del Grup Interuniversitari Copolis. La seva missió és la de donar assistència tècnica i suport logístic i administratiu a Copolis i les seves UTEPs per potenciar l’extensió i l’impacte social i cultural de la tasca del Grup.

L’estructura de gestió de Adalquí compta amb:

a) un govern integrat per socis provinents dels diferents grups parts i de la comunitat (els quals no poden ser contractats ni rebre cap tipus de remuneració o pagament de l’associació, així com tampoc els seus parents consanguinis fins al 4t grau o per afinitat fins el 2n grau);

b) un equip assessor jurídic i comptable;

c) un Equip Tècnic de treball encarregat de gestionar les unitats tècnic administratives de Copolis, que són:

– La Unitat de Coordinació i Enllaç amb la Comunitat (UCEC)

– El Centre de Formació Contínua i Innovació Docent (CEFOCID)

– El Grup de Suport a la Transferència i la Recerca (GATI)

– El segell editorial del grup (Copalqui Editorial)