La formació contínua, les pràctiques universitàries i la docència universitària i innovació docent que es desenvolupa en el marc del grup, busca ser recolzada i difosa a través del Centre de Formació Contínua i innovació Docent (CEFOCID) de COPOLIS.

El CEFOCID és una iniciativa conjunta de diversos grups parts, i constitueix una eina clau per garantir i produir els resultats esperats. Organitza la seva tasca en tres programes:

a) suport a la Formació Contínua,

b) de Pràctiques Universitàries i Voluntariat Social, i

c) suport a la docència universitària i la innovació docent.

El programa de suport a la formació contínua impulsa activitats de formació semipresencial i no presencial d’actualització i / o aprofundiment teòric o professional.

Les principals activitats amb les quals s’ha col · laborat són:

– La gestió de la Plataforma Virtual de Copolis (aula virtual en entorn moodle, blocs de recerca, webs institucionals i galeria d’imatges).

– La gestió tècnica de seminaris, tallers, cursos de postgrau i extensió universitària

– El suport tècnic i la capacitació en TIC per al desenvolupament d’activitats docents no presencials i semipresencials impulsades pel grup.

El programa de Pràctiques Universitàries i Voluntariat Social organitza la funció tècnic-administrativa de coordinació i seguiment de dos subprogrames

a) Subprograma de pràctiques universitàries i estades de recerca (pre-professionals, professionals i d’investigació, d’estudiants de grau, màster, doctorat i postdoctorat), i

b) Programa de Voluntariat Social del Grup Interuniversitari Copolis.

El primer subprograma es regeix, en principi, per les regles i requeriments curriculars dels estudis o carreres respectives, mentre que en el segon subprograma es procuren planificacions tutorials més flexibles i pactades entre la persona voluntària i l’entitat d’acollida. El marc de dos programes és la LATC sobre Metodologies d’Investigació Social i Innovació Docent, que gestiona la seva activitat substantiva.

Les activitats impulsades són d’articulació entre les persones aspirants i les entitats on es desenvoluparan les pràctiques, en relació a les places disponibles, les seves característiques i modalitats de participació, i els centres de promoció i / o impartició de les pràctiques universitàries o voluntariat social. Es tracta d’una instància de mediació i acostament orientat i supervisat per membres del Grup Interuniversitari Copolis, a través de convenis marcs, actes d’intenció o acords realitzats entre els diversos grups que integren Copolis o amb altres entitats receptores dels Estats o de la comunitat amb les quals es mantenen relacions de col · laboració estables. En general, cada grup part disposa d’almenys una plaça a l’any per a la incorporació de practicants (així com també les entitats de la societat civil vinculades al grup), prioritzant la seva assignació a membres dels altres grups parts de Copolis.

El programa de suport a la docència universitària i la innovació docent assumeix la funció tècnic-administrativa de coordinació i seguiment del Pla d’Innovació i Millora de la Qualitat Docent de Copolis (2010-2014), mantenint la LATC sobre Metodologies d’Investigació Social i Innovació Docent com la referència de l’activitat substantiva. Les activitats impulsades s’organitzen i rellevants segons siguin de:

a) docència universitària desenvolupada;

b) millora i innovació de la docència universitària;

c) formació docent universitària, i

d) gestió de la docència.

e) extensió i divulgació de l’activitat docent desenvolupada)

Entre altres reconeixements, el CEFOCID-Copolis es troba reconegut com a Grup d’Innovació Docent Consolidat per la Universitat de Barcelona (GIDCUB-13/140).