I Congrès Internacional d’Estudis del Desenvolupament, amb la participació de membres de la UTEP de les Illes Balears


El grup de recerca desigualtats, gènere i polítiques públiques, que formen part de la UTEP de les Illes Balears de Copolis, participarà, els dies 14, 15 i 16 de novembre al I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, que es celebrarà a Santander. A aquest congrés, organitzat per la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES), el grup participa amb la presentación de dues comunicacions. La primera d’elles, sota el títol: “La incidencia política de les ONGD’s i de la societat civil a les polítiques de cooperación al desenvolupament” investiga sobre el paper que aquestes organitzacions tenen en la definició de les polítiques institucionals a partir de les diverses Plataformes i Coordinadores d’entitats, així com des dels diferents espais formals de participació social. La segona comunicació – “Associacions d’immigrants: identitat o guetització?” – presenta els resultats preliminars d’una línia de recerca en marxa que es centra en el paper de les associacions de persones immigrants en el marc de les polítiques publiques i concretament a les diferents experiències de codesenvolpament i les seves aportacions a un eventual desenvolupament amb identitat (etnodesenvolupament) o, pel contrari, a l’estigmatització del col·lectiu inmigrant.