Les publicacions, patents, models d’utilitat, creacions intel·lectuals o qualsevol altre tipus de drets derivats de l’activitat desenvolupada pels membres de Copolis amb relació contractual o estatutària a les diferents universitats, tenen la consideració d’invencions universitàries que es regeixen per la normativa de patents i de propietat intel·lectual que estableixin els òrgans de govern de les institucions a les que estan adscrits els grups parts a què aquests pertanyen.

No obstant això, Copolis impulsa i prioritza una política de divulgació dels resultats de les seves investigacions, preferentment cap al copyleft sota llicències tipus Creative Commons de la seva producció bibliogràfica i científica, excepte en els casos de compromisos editorials que ho impedeixin.

D’aquesta manera, Copolis pretén compatibilitzar les vies de publicació habitualment exigides per a la carrera acadèmica i científica dels seus membres (articles en revistes indexades, acords específics amb editorials comercials especialitzades, textos docents a les col·leccions universitàries, etc.), amb els seus prioritaris objectius d’aconseguir el major accés, difusió i impacte entre els col·lectius més vulnerabilitzats de la societat.

Per això, es compta amb Copalqui Editorial, com a segell editorial propi del Grup Interuniversitari, encarregat d’assessorar els membres de Copolis i altres persones que treballen sobre temàtiques afins, sobre estratègies de divulgació i publicació alternatives per tal que, prèvia avaluació de les sol·licituds internes i externes de publicacions, els autors/es disposin del material que han produït, si no de forma gratuïta, a molt baix preu.