Els eixos transversals que orienten i donen contingut a l’actuació del grup i a  les LATCs són tres: a) la dimensió de gènere;  b) l’enfocament des dels drets humans; i c) el pluralisme metodològic (a través de l’ús de metodologies quantitatives i qualitatives, la interdisciplinarietat, la interinstitucionalitat i la internacionalització).

A) La dimensió de gènere és una variable constant en totes les activitats del grup, tant pel que fa a les recerques (moltes dirigides a dones dels col·lectius més vulnerables), com pel que fa a la mateixa composició de l’equip i el repartiment de les seves responsabilitats. A més a més, aquest criteri també es manté de cara a futures ampliacions del grup i les seves recerques.

B) La perspectiva dels drets humans, valorats com a pautes socials i jurídiques universalment consensuades des del respecte al dissens, constitueix l’imperatiu ètic-científic del Grup. Això obliga a: a) valorar els drets humans enfront de totes les accions que atemptin a la seva contra; b) generar espais de llibertat i intercanvi que permetin desenvolupar respostes creatives davant del sistema social actual; b) acceptar la responsabilitat que tenim com acadèmics i professionals del que comporta el nostre temps i la nostra història, confrontant el conformisme fruit de la dessensibilització, la irreflexió i la indiferència pel patiment humà.

C) L’abordatge metodològic de la nostra recerca parteix del pluralisme metodològic i abasta l’ús d’estratègies quantitatives punteres (utilització de bases de dades internacionals, tant transversals com longitudinals -els Panels Europeus o els Panels catalans de desigualtat) i d’estratègies qualitatives que engloben tècniques innovadores, tals com les relacionades amb la investigació acció participativa, les autobiografies o els grups de discussió amb infants i adolescents, entre d’altres. En el nostre equip de treball hi ha convergència en la formació en sociologia i el dret, ja que tots els membres del grup estan en la carrera acadèmica d’aquestes disciplines (doctors, doctorands i/o llicenciats). Però, a més a més, tot això es complementa i s’enriqueix amb una clara interdisciplinarietat a partir de tenir formacions d’origen diverses per part dels integrants doctors i predoctorals del grup, tals com l’economia, la ciència política, la demografia, la història, la sociologia, el dret, la medicina, l’epidemiologia, la psicologia, la farmacologia, la pedagogia i l’educació social. S’afegeixen a tots aquests professionals, col·laboradors/es que ens donen suport en molts dels projectes i que exerceixen de psicòlegs, comunicadors socials, pedagogs i antropòlegs. En realitat, aquesta manera “inter” de desenvolupar la nostra tasca de recerca no configura estrictament “un enfocament”, sinó una necessitat marcada per les cares multidimensionals de la realitat social amb què treballem. La interinstitucionalitat en la nostra recerca es justifica per la dinàmica del mateix procés d’aprenentatge i producció de coneixements. És un procés no unidireccional en el que participen les universitats i les entitats de la societat civil que complementen i perfeccionen l’estratègia d’abordatge de la realitat social. Els grups de recerca han d’assumir la funció d’interacció amb l’entorn creant una dinàmica d’aprenentatge que es retroalimenta i s’amplifica configurant un cercle virtuós de construcció del coneixement. Per tot això, el Grup desenvolupa vàries de les seves recerques i activitats des de una plataforma interuniversitària i articulant-se amb entitats col·laboradores externes. La internacionalitat de l’enfocament es pot constatar en les diverses perspectives que tenim, gràcies als diferents orígens dels integrants del grup (Espanya, Mèxic, Colòmbia i Argentina) i en l’àmbit de les recerques i activitats docents (catalanes, espanyoles, europees i argentines, mexicanes, colombianes i llatinoamericanes).

Línies d’Actuació Temàtiques Consolidades:

Gènere, Famílies i control social: diversitat familiar; famílies monoparentals i monomarentals; drets sexuals i reproductius i dones i sistema penal, dones empresonades i presons de dones

Benestar, Treball i Polítiques Públiques: temps, treballs i cures; relacions laborals, gerència social, empresa i seguretat social, dones i tecnologies

Metodologies d’Investigació Social i Anàlisi de les desigualtats Socials: metodologies d’investigació social feminista, indicadors socials i tècniques de recerca social aplicades

Desenvolupament, Desigualtat i Cooperació pel Desenvolupament

Formació Continua i Metodologies d’Innovació Docent: acompanyament a l’autoaprenentatge -mentoria, formació d’investigadors, programes d’actuació tutorial, direcció de pràctiques externes, innovació en docència universitària per la valorització dels resultats de la recerca

 

Darrera actualització (11/04/2021)