Vés al contingut

Doctorat

Programa de doctorat: Estudis lingüístics, literaris i culturals (codi HDK0P)

Línia de recerca: Construcció i representació d'identitats culturals (101207). Aquesta línia aprofundeix en el domini de les eines de recerca en els nivells avançats i en l’anàlisi crítica de discursos literaris i culturals en unes societats cada cop més globalitzades i multiculturals, en què els fenòmens de coexistència de llengües i cultures configuren la construcció d’identitats plurals. Pretén consolidar les competències teòriques, crítiques i culturals, així com les destreses de comentari de textos literaris i d’anàlisi comparativa de llenguatges artístics diversos (literatura, cinema, teatre, etc.) necessàries per dur a terme una tesi doctoral.

01. Coordinació

Coordinadora general del programa ELLC

 • Dra. Marisa Siguan

Coordinadora de la línia de recerca CRIC

 • Dra. Loreto Vilar

Comissió Acadèmica (CA) de la línia de recerca CRIC

 • Dra. Mireia Aragay – Literatura Anglesa
 • Dr. Francesco Ardolino – Estudis Italians
 • Dr. Ivan Garcia – Estudis Eslaus
 • Dra. Elena Losada – Estudis Gallecs i Portuguesos
 • Dra. Mònica Rius – Estudis Àrabs i Islàmics
 • Dra. Marta Segarra – Estudis Francesos
 • Dra. Marisa Siguan – Estudis Germànics
 • Dra. Loreto Vilar – Estudis Germànics

02. Sol·licitud d'admissió i matrícula de nou accés

Si voleu sol·licitar accés a aquesta línia de recerca, en primer lloc cal que:
Consulteu els requisits generals d’accés.
http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/informacioacademica/nous-estudiants-requisits-dacces

Feu arribar la següent documentació a la coordinadora, Dra. Loreto Vilar, per tal que la CA pugui valorar l’encaix del vostre perfil amb el de la línia:

 • CV complet i actualitzat
 • Expedients acadèmics complets
 • Certificats i títols acadèmics
 • Projecte preliminar de tesi doctoral (5 pàgines a doble espai: títol, tema i antecedents, objectius i metodologia, aportacions previstes, cronograma, bibliogra a preliminar)

Aquest primer pas és imprescindible per a tots/totes els/les estudiants, inclosos els/les que hagin cursat el màster Construcció i representació d’identitats culturals (CRIC).

La sol·licitud d'accés i, si escau, la matrícula es fan a continuació de forma telemàtica:  https://www.ub.edu/portal/web/filologia-comunicacio/matricula-de-doctorat.

03. Matrícula de segon curs i consecutius

 • Com a requisit previ a la matrícula de segon curs i dels cursos consecutius, els/les estudiants han de lliurar un Pla de Recerca (primer curs) i Informe de seguiment (segon curs i següents) aprovat pel/per la director/a (o directors/res) i pel/per la tutor/a de la tesi. 
  Vegeu: https://www.ub.edu/portal/web/filologia-comunicacio/inscripcio-i-avaluacio-anual-del-pla-de-recerca
 • És imprescindible obtenir una valoració favorable del Pla de Recerca per part de la CA per poder-se matricular del segon curs i de cadascun dels cursos consecutius.

04. Per a més informació

05. Tesis defensades