Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Acadèmica

 
 

4 de maig de 2021


S'aprova

 • El calendari marc dels ensenyaments oficials de grau i màster i del títol propi de graduat en Investigació Privada per al curs 2021-2022
 • Els plans d’estudis dels ensenyaments de grau i màster següents:
  Graus
  Negoci Digital i Innovació
  Conservació-Restauració de Béns Culturals
  Màsters
  Espanyol com a Llengua Estrangera: Recerca i Pràctiques Professionals
  Erasmus Mundus de Mercats Globals, Creativitats Locals /Global Markets, Local Creativities
  Institucions i Economia 26 de març de 2021 Política / Institutions and Political Economy
 • El calendari d’implantació de diversos ensenyaments de grau
 • La modificació de la taula de reconeixement del grau en Turisme.
 • L’itinerari d’extinció del màster Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals

  S'informa favorablement:

 • La programació del curs 2021-2022 2022-2023

 

 
 
Espaiador