Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

20 d'octubre de 2022

S'aprova:

 • Autoritzar la formalització d’un dipòsit garantit a curt termini de 2 milions d’euros amb el BBVA amb una retribució mínima de l’1,9%.
 • Convalidar
  • La venda del dipòsit de 35 milions d’euros a Credit Suisse, per la situació de risc d’insolvència, amb un cost de 1,08%
  • La formalització d’un dipòsit garantit de 6 milions d’euros amb el Banc de Santander el 6 d’octubre a 6 mesos al 1,988%
 • Autoritzar
  • La formalització d’un dipòsit garantit a curt termini de 2 milions d’euros amb el BBVA amb una retribució mínima del 1,9%
  • La formalització el mes d’octubre d’un dipòsit garantit a curt termini de 20 milions d’euros amb el Banc de Santander amb una retribució de l’Euribor 6 a mesos + 0,15% i un màxim del 2,15%, amb possibilitat de millora de condicions.
  • La formalització de dipòsits garantits a curt termini de 15 milions d’euros el mes de novembre en funció de criteris de la millor retribució o diversificació de riscos
 • La instrucció de la gerenta de política de romanents per a l'exercici 2023
 • La modificació de l'article 10.1 de les Bases d'Execució del Pressupost 2022
 • La contractació amb càrrec a la resolució provisional d’un projecte PID 2021
 • L’ampliació del termini de vigència de l’excepció parcial i temporal de l'article 32.1.d) de les Bases d'Execució del Pressupost
 • El conveni interuniversitari "CAMINS" del programa UNIDIGITAL
 • Autoritzar a la gerenta de la Universitat de Barcelona a comprometre el crèdit pel pressupost 2023, i pluriennal si escau, per alguna de les tres opcions indicades a la documentació lliurada a la convocatòria, de contractació de gas i electricitat, que s’estan valorant en el marc del CSUC aquest mes d’octubre
 • La pròrroga del contracte de subministrament per a l'edició i personalització dels títols universitaris oficials i propis, per un import de 631.438,50 euros (IVA inclòs).
 • La reforma d'espais al departament de Nutrició i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona (exp. 2022/231), per un import de 702.753,50€ (IVA inclòs)
 • El subministrament mitjançant la subscripció als serveis operacional CLOUD de SAP per a la Universitat de Barcelona
 • El projecte d'instal·lació de 23 equips de recàrrega de vehicles elèctrics (exp. 2022/233) per un import de 397.770,51€ (IVA inclòs)
 • La licitació de serveis de suport en la instal·lació i manteniment de la xarxa informàtica i xarxa telefònica de la Universitat de Barcelona
 • La proposta de contracte d'arrendament per a ús diferent d'habitatge, Balmes núm. 7. Entresol
 • La convocatòria de places de 43 contractes de PAS, en el marc del programa INVESTIGO AGAUR
 • La modificació de la RLT de PAS
 • La modificació de la RLT del personal eventualS'informa favorablement:

 • La creació d'una Fundació encarregada de la gestió dels Col·legis Majors propis de la UB
 • L'atorgament d'una concessió demanial a favor de la Fundació encarregada de la gestió dels Col·legis Majors propis de la UB
 • La sol·licitud d’obtenció de la qualificació de centre sanitari associat a la UB del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)
 • La participació de la UB al Consorci Catalunya Internacional (Diplocat) i la proposta de reforma dels seus estatuts

 

 

  
Espaiador