Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

8 de juliol de 2020

S'aprova:

 • Les actuacions en la plantilla del PAS següents:
  • Modificació de l’RLT del PAS
  • Modificació de l'RLT del personal eventual
  • Convocatòria Places de promoció interna
 • L’aval de la Universitat de Barcelona al reconeixement de deute del Parc Científic de Barcelona a la Generalitat de Catalunya del darrer pagament del préstec sindicat
 • La proposta d’acord de compensació de quotes als abonats del servei d’Esports de la Universitat de Barcelona a causa del tancament de les instal·lacions esportives amb motiu de la COVID-19
 • Els complements autonòmics de docència de períodes anteriors a 31/12/2002
 • El Pla de compra excepcional de portàtils de la UB per afrontar el curs 2020-2021, i AUTORITZAR la despesa corresponent per un import de 1.800.000 euros encàrrec al pla d’inversions, quantitat que es podrà incrementar fins a 360.000 euros addicionals amb l’aportació addicional de cofinançament de les unitats que així ho decideixin
 • Els expedients de contractació següents:
  • Obres d’acabats i instal·lacions del nivell 4 del dept.8 de la Facultat de Medicina i Ciencies de la Salut
  • Serveis d’atenció, seguiment i explotació d’infraestructures TIC de la UB
  • Manteniment d’equipament de la xarxa informàtica UB
 •  

 • La proposta de generació de crèdit per majors ingressos corresponent a ràpels sobre compres, amb aplicació a Fundació Solidaritat
 • L’habilitació del crèdit de la primera anualitat de tres projectes “generadores de conocimiento del MICIN” amb codi PID2019-108842GB-C21, PID2019-107479RB-100 i PID2019-107979RB-10, amb proposta de resolució provisional favorable per poder iniciar la tramitació de la corresponent contractació d'investigadors i adquisició de material de laboratori
 • La provisió per a la liquidació de màsters interuniversitaris del curs 18/19 i incorporació a l’exercici 2020
 • Els preus i retribucions dels cursos de postgrau següents:
  • Direcció del curs Executive in Digital Healthcare
  • Preu curs gestió econòmicofinancera en centres de salut (One Health)
  • Preu curs Executive in Digital Healthcare
  • Preu curs Global BIM Management for Infrastructure Projects
 •  

 • Els criteris per establir el preu deis masters universitaris del curs 2017 /2018 que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades i el preu de matrícula per a estudiants no comunitaris. La seva aplicació concreta queda condicionada a que amb la publicació del Decret pel qual es fixen els preus deis serveis academics a les universitats públiques a Catalunya per al curs 2017-18 no es modifiquin els imports i !'estructura deis preus del curs anterior
 • La contractació de professorat visitant curs 2020-21
 • La incorporació extraordinària del crèdit disponible d’inversió després de realitzar les actuacions previstes els exercicis anteriors a la Facultat de dret, per un total de 99.351,24 euros, per realitzar les reformes d’adequació als pisos 3r 2a i 3r 1a del carrer Balmes número 32
 • Les tarifes següents:
  • Modificació de les tarifes curs 2019-2020 de l’Escola d’Idiomes Moderns
  • Modificació de les tarifes 2020:del Servei de Publicacions
 • Tarifes del curs 2020-2021:
  • Escola d’Idiomes Moderns
  • Estudis Hispànics
  • Universitat de l’Experiència
  • Servei d’Esports
  • Serveis Lingüístics
  • Col·legis Majors Penyafort-Montserrat-Ramon Llull
  • Col·legi Major Sant Jordi
  • Residència Aleu
  • Tarifes IL3 cursos Gaudir UB
 • Les transferències de capital a corrent realitzades durant l’exercici 2019 per un import total de 22.422,44 euros, en el benentès que corresponen a operacions de retroacció del saldo resultant de la compra de material inventariable dotades prèviament amb crèdit procedent de capítols corrent i Donar-se per informada de les operacions de l’exercici 2019 d’incorporacions de crèdit, generacions de crèdit, i transferències de crèdit entre capítols corrents, entre capítols de capital i de corrent a capital
 •   

 

  
Espaiador