Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

18 de febrer de 2021

S'aprova:

 • Convalidar el canon del 9% establert en el conveni específic de col·laboració entre la UAB i la UB per a la realització conjunta del màster en migracions contemporànies
 • Els complements autonòmics de recerca dels professors que han estat avaluats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
 • Els complements i retribucions dels delegats/des del rector ocupats per personal d’administració i serveis, amb efectes 1 de març de 2021
 • La proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball del personal eventual de la Universitat de Barcelona
 • Les tarifes dels cursos de postgrau següents:
  • Cooperació i Gestió Cultural Internacional
  • Gestió d'Institucions i Empreses Culturals (presencial)
  • Gestió d'Institucions i Empreses Culturals (semipresencial)
  • Expedient d’Informació i Avaluació de la Seguretat de Productes Cosmètics
  • Cirurgia Implantològica Avançada Complicacions en Implantologia Rehabilitació amb Implants del Desdentat Parcial
  • Rehabilitació amb Implants del Desdentat Total
  • Diagnòstic Radiològic i Planificació en Patologia i Implantologia Oral
  • Implantologia Pas a Pas
  • Maneig de Teixits Tous
  • Gestió Economicofinancera en Centres de Salut (one health)
  • Patologia Materna i Obstètrica
  • Fetal Cardiology
  • Global Blockchain Technologies
  • Executive in Digital Healthcare
  • Global MBA in Digital Business

S'Informa favorablement

 • La modificació del reglament d’Organització, Funcionament i Exercici del Control Intern de la Universitat de Barcelona.

Es dona per informada

 • Del Pla General d’Activitats i de les tarifes i serveis de l’any 2021 del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
 • De l’acord marc l’acord de material per al subministrament de material, instruments i equipament de laboratori i altres productes necessaris per a la recerca i la docència als diferents laboratoris i unitats de la Universitat de Barcelona i de la Fundació Bosch i Gimpera, expedient 2019/79


 

  
Espaiador