Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

13 d'abril de 2021

S'aprova:

 • El pla de Control Intern 2021 de la Universitat de Barcelona lliurat a la convocatòria afegint un cinquè projecte específic relatiu a l’analisis i validació dels sistemes de control intern de les entitats del Grup UB.
 • CONVALIDAR les cinc excepcions a les limitacions sobre crèdits de la pròrroga pressupostària indicades en la documentació lliurada a la convocatòria i APROVAR l’habilitació d’un 20% de l’import global de Polítiques aprovat l’exercici 2020, una vegada minorats els avançaments realitzats fins a la data i sense comptar com a base de càlcul els compromisos pluriennals adquirits a exercicis anteriors que afecten a 2021 aprovats pel Consell Social
 • La provisió de crèdit per a màsters i graus interuniversitaris per un import de 727.731,88 en el procés de tancament de l’exercici 2020 per incorporar-la a l’exercici 2021 quan tingui lloc la liquidació definitiva.
 • La proposta d’incorporació extraordinària al pressupost 2021 del programa d’inversions al Col·legi Major Penyafort-Montserrat-Llull
 • La compensació de l’aportació corresponen al tancament del 2020 amb el pendent de cobrar d’exercicis anteriors i el pagament de la diferència al Col·legi Major Penyafort - Montserrat-Llull.
 • La reassignació de crèdits 2020 per a comptabilització de nòmina corresponents a projectes
 • L’expedient per a la contractació d’assegurances de la Universitat de Barcelona i del Grup UB. Expedient 2021/09 per una durada de dos anys en els exercicis 2021, 2022 i 2023
 • L’expedient per a la contractació dels serveis d’atenció, seguiment i explotació d’infraestructures TIC de la Universitat de Barcelona. per una durada de dos anys en els exercicis 2021, 2022 i 2023
 • La prórroga dels contractes de serveis de jardineria de la Universitat de Barcelona fins a 29 de febrer de 2024 dels lots següents:
  • Lot 1: Edifici Històric i Lot 2: Campus Diagonal Nord i Sud 1
  • Lot 3: Campus Diagonal Sud 2, Lot 4: Servei d'Esports i Lot 5:Campus Bellvitge, Sants, Can Jaumandreu i P. República
 • La prórroga dels contractes dels serveis de neteja de la Universitat de Barcelona dels lots següents:
  • Lot 1: Campus centre ciutat i IL3, Lot2: Campus Diagonal Nord, Lot
   5: Campus Mundet i Lot 8: Control de qualitat i de presència del
   servei de neteja, per import total de 8.169.690,60 euros
   corresponents a la Universitat de Barcelona i 183.030,84 euros
   corresponents a la Fundació IL3, fins al 31 d’octubre de 2024.
  • Lot 4: Campus Ciències de la Salut de Bellvitge i Medicina Clínic, per
   import total de 3.539.612,35 euros corresponents a la Universitat
   de Barcelona i 478.638,69 euros corresponents a la Fundació Josep
   Finestres, fins al 31 d’octubre de 2024.
  • Lot 3: Campus Diagonal Sud I, Lot 6: Campus Diagonal Sud II i Lot
   7: Campus de l'Alimentació de Torribera, per import total de
   12.784.844,44 euros , fins al 31 de desembre de 2025.
 • La proposta de la convocatòria ordinària de 180 beques de col·laboració de la Universitat de Barcelona
 • La proposta de contractació de la Sra. Tzu-Yiu Chen, professora visitant, amb una retribució equivalent d’un professor associat tipus 4 i una dedicació de 12h (6+6).
 • El complement autonòmic de recerca del professor Jaime Gil Lafuente, corresponent al període 2008-2013 amb efectes econòmics: 1 de gener de 2014.
 • Les tarifes dels cursos de postgrau de Medicina Fetal i Cardiologia Fetal.
 • La remuneració del Professorat del curs de Postgrau d’Hisenda Autonòmica i Local: Finançament, pressupost i comptabilitat

 

Es dona per informada

 • Sobre les incorporacions de crèdit, generacions de crèdit, i transferències de crèdit entre capítols corrents, entre capítols de capital i de corrent a capital, i APROVAR, les modificacions de crèdit de capital a corrent realitzades durant l’ exercici 2020, en el benentès que corresponen a retrocessions parcials d’operacions prèvies del corrent a capital, que no desvirtuen ni disminueixen el pressupost inicial d’inversions aprovat
 • De les propostes d’Acord Marc de contractació següents:
  • Servei d’Impressió per a publicacions i edicions UB
  • Subministrament de reactius i productes químics, bioreactius (microbiologia, biologia cel·lular) i reactius i material de cromatografia, al grup UB (Exp. 2021/36)
  • Pròrrogues d’Acord Marc de viatges. Atlanta i Viatges el Corte Inglés 

  
Espaiador