Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

27 d'abril de 2021

S'aprova:

 • Els criteris per a l’elaboració del pressupost de l’any 2021
 • L'oferta pública d'ocupació de places de personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona per a l'any 2021
 • Les places de professorat agregat per a investigadors que hagin obtingut el certificat I3.
 • La modificació de la Relació de Llocs de Treball del Personal d’Administració i Serveis i del Personal Eventual
 • Per als estudiants registrats en el Programa de suport a les persones refugiades, d’acord amb els procediments establerts per la Fundació Solidaritat UB, un ajut de l’import equivalent a:
  • Les taxes i el preu del crèdit dels ensenyaments oficials de grau, màster i doctorat de la Universitat de Barcelona
  • Les taxes per l’estudi de l’expedient acadèmic per al reconeixement de plans d’estudis
  • Les taxes per l’estudi d’equivalència d’estudis estrangers per l’accés a estudis de màster o doctorat
  • Les taxes per l’expedició del títol acadèmic obtingut.

 

S informa favorablement:

 • Els Comptes Anuals de l’exercici 2019 de la Universitat de Barcelona.
 • Els Estatuts de l’associació de desenvolupadors de tecnologia amb acreditació TECNIO 

  
Espaiador