Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

27 de maig de 2021

S'aprova:

 • En les operacions de tancament 2020, dels cobraments pendents d’aplicar de matrícula de postgrau d’activitats anteriors a 31 de desembre de 2018, liquidar i modificar com a majors ingressos el crèdit pendent d’aplicació i destinar part del crèdit generat a l’aportació de la Universitat a la Fundació Bosch i Gimpera per a compensar els fons propis negatius.
 • Modificar la proposta de bases d’execució de pressupost, i substituir el sisè paràgraf de l’article 54 pel següent: “Per als projectes de despesa amb finançament a càrrec de Fons Europeus de Recuperació, Transformació i Resiliència quan l’import superi els 300.000 euros i s’hagi de tramitar per procediment d’urgència, s’informarà a l’inici de la tramitació de l’expedient al President de la Comissió Econòmica del Consell Social, que en funció del projecte i la urgència del mateix valorarà si convoca per procediment d’urgència a la Comissió Econòmica o es delega l’autorització al Gerent/a de l’expedient que es ratificarà posteriorment en Comissió.”
  INFORMAR FAVORABLEMENT al Ple del Consell sobre el projecte de Pressupost de l'exercici 2021, i les bases d’execució amb el canvi indicat, de la Universitat de Barcelona.
 • L’expedient de contractació dels serveis d'arquitectura i enginyeria per al desenvolupament de l'avantprojecte Campus de les Arts al recinte de Can Ricart, al Districte 22@ de Barcelona, per un import de 1.108.142,21 € (IVA inclòs), condicionat a obtenir els finançament extern corresponent, i en el cas de no obtenir la dotació econòmica per a l’execució d’aquests treballs en el termini de sis mesos, a comptar des de l’obertura de les ofertes, els licitadors podran retirar-les sense dret a indemnització o compensació. Així mateix, en base la determinació del cost final de les obres, resultats de la primera fase d’aquests treballs, si la Universitat no té garantit el fiançament de les fases següents del contracte, les podrà suspendre sense que aquest fet doni dret a cap reclamació per part de l’adjudicatari.
 • L’expedient de contractació per al subministrament d'un microscopi cofinançat amb Fons FEDER (projecte cooperatiu), , conjuntament amb les entitats participants Institut de bioenginyeria de catalunya (IBEC), Fundació Bosch i Gimpera (FBG), Institut d'Investigació Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i la Fundació Sant Joan De Déu (FSJD) segons les condicions establertes en el respectiu conveni de col·laboració.
 • L’expedient de contractació d’equips de sobretaula d’aules d’informàtica, aules docents i biblioteques actualment equipades amb equips corresponents al rènting 29 i rènting 30 amb més de 6 anys d’antiguitat.
 • La pròrroga del permís d'ocupació temporal d'un espai situat a la coberta de les Facultats de Física i de Química, per a la utilització d'unes estacions base de comunicacions, a les empreses TELXIUS TORRES ESPANA, S.L, XFERA MÒVILES, S.A i VODAFONE ESPANA, S.A.U. en les condicions establertes en els respectius contractes.
 • La proposta de despesa pluriennal per a la realització de les convocatòries derivades de la concessió directa de subvencions per a la requalificació del sistema universitari espanyol.
 • La modificació de la Relació de Llocs de Treball de PAS que acompanya el certificat, de forma condicionada a que s’aprovi en el Consell de Govern de la Universitat de 2 de juny de 2021.
 • Les Tarifes anuals 2021 i les Tarifes del curs 2021/20221.
 • Establir per als cursos propis de postgrau de la Universitat, la gratuïtat del certificat acadèmic personal que s’expedeixi als estudiants que han tramitat l’expedició i esperen rebre el títol del curs.
 • Els preu per crèdit dels cursos de postgrau següents:
  • Big Data and Artificial Intelligence Solutions
  • Digital Product Management
  • Digital Transformation Leadership
  • User Experience Design
 • La remuneració del professorat i les tasques de coordinació i direcció dels cursos de postgrau següents:
  • Bioètica i Dret: Problemes de Salut i Biotecnologia
  • Dret Penal i Ciències Penals, (edició anual i biennal)

 

S'informa favorablement:

 • Sobre el projecte de Pressupost de l'exercici 2021, i les bases d’execució, de la Universitat de Barcelona 

  
Espaiador