Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

8 de juliol de 2021

S'aprova:

 • Donar de baixa al sistema d’informació comptable com a operació de tancament de l’exercici 2020, tot i mantenint la possibilitat de reclamació, els imports pendents de cobrament atesa l’antiguitat i la poca probabilitat de cobrament.
  Tot i la baixa de la comptabilitat dels drets indicats, la Universitat no renuncia a la possibilitat de reclamació del deute amb les accions legals que consideri oportunes.
 • En les operacions de tancament 2020, dels cobraments pendents d’aplicar de matrícula de postgrau i destinar part del crèdit generat per atendre les necessitats d’inversió en matèria de seguretat.
 • En les operacions de tancament 2020, el destí de la segona transferència de la Secretaria d'Universitats i Recerca per fer front a l’impacte de la crisi sanitària de la COVID-19.
 • En les operacions de tancament 2020, del crèdit disponible en els centres gestors i partides indicades, dotar i incorporar a l’exercici 2021 aquest crèdit a la partida general de contingències per reintegrament de subvencions gastades i no admesa la seva justificació i els interessos de demora que es puguin derivar.
 • En les operacions de tancament 2020, la provisió de drets liquidats el 2020 però encara pendents de cobrament, en els centres gestors i partides, i la incorporació posterior d’aquest crèdit a l’exercici 2021.
 • La proposta de generació de crèdit per majors ingressos en concepte de rappels sobre compres 2020 als proveïdors de material de laboratori
  Transferir aquest crèdit extraordinari a la Fundació Solidaritat per al desenvolupament d’un programa a favor de les famílies amb fills amb discapacitat.
  APROVAR, com a criteri general, que quan s’estableixi en la contractació de compres a proveïdors l’establiment d’aportacions específiques de rappels sobre el volum de compres amb aquesta finalitat, ja es consideri autoritzada la transferència dels fons a la Fundació Solidaritat per a la gestió dels programa, i informar periòdicament dels imports a la Comissió Econòmica del Consell Social.
 • L’expedient de contractació corresponent a la pròrroga dels lots 1,3,4,5,6,7 i 8 del servei de manteniment de les instal·lacions dels edificis de la Universitat de Barcelona, expedient (2017/23), pel període comprès entre l’1 de febrer de 2022 i el 31 de gener de 2023.
 • L’expedient de contractació corresponent a la pròrroga dels lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 del servei de petits manteniments preventius i correctius dels edificis de la Universitat de Barcelona expedient (2018/41), pel període comprès entre l’1 de març de 2022 i el 28 de febrer de 2023.
 • L’expedient de contractació corresponent al subministrament de publicacions periòdiques per a les biblioteques del CRAI pels anys 2022 i 2023.
 • L’expedient de contractació corresponent als serveis d'arquitectura i enginyeria per a la reforma dels edificis dels Col·legis Majors Penyafort-Montserrat de la Universitat de Barcelona, en dues fases, la primera del qual es disposa crèdit i que es preveu executar en les anualitats 2021-24.
  Pel que fa a la fase 2, la Universitat de Barcelona podrà, si no té garantit el finançament total d'aquestes obres, suspendre les etapes següents d'aquest contracte sense que aquest fet doni dret a cap reclamació per part de l'adjudicatari.
 • L’expedient de contractació corresponent a subministrament de material d'escriptori per a totes les unitats de la Universitat de Barcelona.
 • Els complements autonòmics de recerca dels professors que han estat avaluats per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
 • La contractació de professorat visitant de la Facultat d’Economia i Empresa per al curs 2021-22.
 • Correspon al Consell Social el control de l’execució de la despesa en el marc pressupostari aprovat de la Universitat, i de la despesa de personal en particular. Pel que fa a la despesa de personal, es vetlla perquè les accions proposades es desenvolupin en el marc de l’autorització de la despesa de personal anual del Govern de la Generalitat, l’aprovació de de la contractació i de l’oferta pública de contractació.
  Una vegada el Consell Social ha aprovat en aquest marc l’oferta pública d’ocupació i la proposta de contractació anual, no és necessària l’aprovació de les convocatòries concretes de provisió dels llocs sempre i quan s’ajustin al marc definit i aprovat prèviament.
 • La proposta de Normativa Acadèmica i Econòmica del curs 2021/2022.
 • 1. Mantenir la regulació dels preus dels màsters universitaris per als estudiants estrangers que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió europea de països membres de l’Acord Econòmic Europeu o de Suïssa, Andorra i la Xina, en les mateixes condicions establertes en el curs 2020-2021.
  2. Proposar que s’estudiï la seva revisió i adaptació el primer trimestre de l’any 2022 per a la difusió de l’oferta del curs vinent.
 • Els preus específics dels màsters universitaris de la Facultat d’Economia i Empresa.
 • El preu per crèdit dels cursos de postgrau següents:
  • Fellowship en medicina en esports d'equip
  • Global internet of things
  • Imatge en medicina maternofetal
  • Direcció i administració d'empreses (MBA)


  Sol·licitar un major detall en la descomposició dels costos de tots els cursos que justifiquen els costos específics dels mateixos.

 • Les tarifes de serveis següents:
  Tarifes anuals

  • Campus Bellvitge – Laboratoris preclínics Odontologia
  • Ús d'Instal·lacions - Aules i espais (ampliació)


Tarifes curs 2021/2022

 • Serveis Lingüístics: Cursos de llengua catalana
 • Serveis Lingüístics: Formació en llengua catalana
 • La correcció d'errors de tarifes aprovades amb anterioritat
 • L'acord de moratòria en l'aplicació als usuaris Tipus A de la tarifa del Servei de Microanàlisi EDS del Servei de Microscòpia de Rastreig del Campus Diagonal dels CCiT.

  

Es dona per informada:

 • De l’Informe de l'Oficina de Control Intern sobre els casos en els quals s’ha detectat fraccionament en la contractació menor de l’exercici 2020 i de les mesures de regularització iniciades per evitar casos de recurrència i d’informació i pautes de gestió perquè no es tornin a produir en el futur.
 • De l’estat de la liquidació de cursos de postgrau a data 31 de desembre de 2020. 

  
Espaiador