Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

19 d'octubre de 2021

S'aprova:

 • La proposta d'instrucció de la Gerència, sobre la política d'incorporació de romanents de crèdit 2021
 • La dotació de provisió en una partida de capítol 7 i una de despesa corrent a l’exercici 2021 per fer front a reintegraments de subvencions.
 • La dotació d’una partida per fer front a l'actualització 2021 de les retribucions de contractes predoctorals i una altra per cobrir el reintegrament del projectes MIELES a l'entorn de l'Observatori de la Globalització.
 • L’expedient de contractació de la pròrroga del servei de manteniment d'equipament científic divers situat als centres científics i tecnològics de la Universitat de Barcelona i a la Fundació Parc Científic de Barcelona.
 • L’expedient de contractació del nou acord marc destinat a la contractació del subministrament de gasos en ampolles, líquids i sòlids criogènics, inclosos recipients i instal·lacions per a totes les unitats de la Universitat de Barcelona i de la Fundació Bosch i Gimpera.
 • La sol·licitud d’exempció de l’overhead al conveni de col·laboració de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l’Associació Catalana D’universitats Públiques (ACUP), per al suport i assessorament als Presidents dels Consells Socials de les Universitats Públiques Catalanes.
 • El Pla de millora per al professorat associat.
 • Els complements autonòmics següents:
  • Reconeixement dels complements del professor Alexandre de Le Court a la seva incorporació a 1/9/2021
  • Convocatòria extraordinària 2021 complements autonòmics de recerca i transferència per a professorat funcionari
 • L'Oferta Pública d'Ocupació 2021 del PAS i les places de promoció interna del PAS Funcionari.
 • La modificació de l'RLT del PAS.
 • La proposta de Tarifes següents:
  • Tarifa 2021 Comissió Bioètica
  • Tarifa 2021-2022 Servei Esports

    

S'informa favorablement:

 • La pròrroga, fins el 31 de desembre de 2025, de la concessió de domini públic atorgada per la Universitat de Barcelona a la Fundació Parc Científic de Barcelona del solar de 2028 m2 i de l’edifici Hèlix, de 6.533,40 m2, construït en aquesta superfície, la qual es formalitzarà anualment mitjançant l’acord corresponent entre les dues parts.
  Tot i la vigència de la concessió, s’autoritza a la Fundació Parc Científic de Barcelona per a poder establir contractes d’arrendament de fins a 10 anys de durada, amb centres de recerca públics, subrogant la Universitat de Barcelona en el contracte d’arrendament en cas que la concessió no es prorrogui a la Fundació parc Científic de Barcelona.
  Facultar el rector de la Universitat de Barcelona per a atorgar tots els documents públics i privats necessaris per a la formalització d’aquest acord
 • La proposta de modificació dels Estatuts de les entitats del Grup UB i la seva adscripció a la Universitat i
  la proposta de regulació de la supervisió financera de les entitats del Grup.
 • La manifestació de conformitat de l’afectació al domini públic dels immobles cedits a la Universitat, inclosos els atorgats en usdefruit, de la Diputació de Barcelona

Es ratifica:

 • L'avançament del crèdit 2021 i 2022 als projectes de recerca concedits a la convocatòria de “Generación de Conocimiento y Retos de la Sociedad”
 • L'avançament de crèdit del projecte "Transforming Universities towards Entrepreneurship" (TRUE) 

  
Espaiador