Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

02 de desembre de 2021

S'aprova:

 • L’expedient de contractació per als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat per al subministrament d’un Microscopi de Doble capçal d'Excitació amb Doble Fotó per a Imatge.
 • L’expedient de contractació per als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat per al subministrament d’un Instrument d’espectroscòpia de Fotoelectrons (XPS) amb microsonda d’escaneig, singular i versàtil.
 • L’expedient de contractació per als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat per al subministrament d’un Feix de Ions Focalitzat per a la Investigació Correlativa Avançada en Materials i Biociències.
 • L’expedient de contractació per als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat per al subministrament de dos espectròmetres de masses, un de triple quadrupol amb tecnologia QTRAP i un altre d’alta resolució i tecnologia Orbitrap.
 • L’expedient de contractació
 • L’expedient de contractació per als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat per al subministrament d’un Magnetòmetre superconductor per a mesures automatitzades en U-Channels
 • L’expedient de contractació per als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat per al subministrament d’un instrument per a un microscopi de Cribratge d’Alt Contingut per a l’Estudi de Poblacions Cel·lulars.
 • L’expedient de contractació per als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat per al subministrament d’un instrument de Ressonància Paramagnètica Electrònica polsada.
 • L’expedient de contractació per als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat per al subministrament d’un Sistema integrat de imatge PET/SPECT/CT/OI in vivo per a la recerca preclínica.
 • L’expedient de contractació per als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat per al subministrament d’un Sistema de citometria de flux espectral: analitzador i separador cel·lular d’espectre complet.
 • L’expedient de contractació per als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat per al subministrament d’un Espectròmetre d’emissió de raigs X tous per a microsonda electrònica (SXES).
 • L'expedient de contractació per als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat per al subministrament d’un Sistema de control de la precessió electrònica del feix, amb càmera externa i software d’anàlisi per l’operació en mode rastreig-transmissió al microscopi electrònic de transmissió (TEM).
 • L’expedient de contractació per als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat per al subministrament d’un Espectròmetre de Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) amb una intensitat del camp magnètica de 23.5 T.
 • L’expedient de contractació per als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat per al subministrament d’un Plataforma de Imaging MALDI-TOF/TOF (IMALDING).
 • L’expedient de contractació de les obres de renovació i adequació del sistema de detecció d'incendis de la Facultat de Física i Química
 • La proposta de Normativa reguladora de la gestió econòmica de les sales de dissecció de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.
 • la convocatòria del programa de contractació d’investigadors predoctorals PREDOCS UB.
 • L'acord de distribució del fons addicional del PAS funcionari i laboral i annex amb les modificacions de l'RLT.
 • Les modificacions de la Relació de Llocs Treball del Personal d’Administració i Serveis.
 • Els mèrits de gestió dels professors.
 • Els trams de recerca i els complements autonòmics de recerca.
 • Els complements de docència.

S'informa favorablement:

 • La proposta de Política Antifrau de la Universitat de Barcelona.
 • La sol·licitud de qualificació d’Hospital Universitari per al Complex Hospitalari Moisès Broggi.

Es dona per informada:

 • Sobre l’estructura organitzativa de la Universitat de Barcelona, atès que s’incorporen els canvis de dependència orgànica en la reforma de la Relació de Llocs de Treball 

  
Espaiador