Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

04 de maig de 2022

S'aprova:

 • El reconeixement del complement autonòmic de recerca obtingut en una altra universitat.
 • La creació d’un fons de contingència per fer front a les indemnitzacions per extinció de contractes, dels contractes indefinits celebrats a l’empara de la Disposició Transitòria 18ena del Conveni Col·lectiu de PAS-L de les Universitats Públiques Catalanes. En les operacions de tancament de l'exercici 2021 la incorporació com a provisió del fons de contingència.
 • En les operacions de tancament de l'exercici 2021, per fer front a la Sentència Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre reconeixement de triennis al personal investigador en formació meritats fins a 31 de desembre de 2021.
 • En les operacions de tancament de l'exercici 2021, per realitzar una aportació a la Fundació Bosch i Gimpera que permeti compensar els fons propis negatius 2021.
 • En les operacions de tancament de l'exercici 2021, per acreditar les garanties bancaries suficients perquè el Parc Científic de Barcelona pugui atendre la despesa dels avals bancaris per a la reestructuració del deute, dotar una provisió en concepte de fons de responsabilitat financera.
 • En les operacions de tancament de l'exercici 2021, per atendre la liquidació de la matrícula dels Màsters Interuniversitaris en què la Universitat de Barcelona és coordinadora el curs 2020/2021.
 • Les nou operacions de transferència de capital a corrent , en el benentès que corresponen a operacions de retrocessió parcial de transferències anteriors de corrent a capital realitzades durant l'exercici 2021.
 • La incorporació extraordinària de romanent de crèdit per al programa d’inversions al Col·legi Major Penyafort-Montserrat a l'exercici 2022.
 • La proposta de traspàs de crèdits per la imputació de la nòmina 2021 de contractes en càrrec a projectes no finalitzats.
 • L’aixecament de les retencions previstes a l’article 22 de les Bases d’execució del pressupost 2022 sobre el pressupost de les partides de polítiques següents:
  • Ajuts promoció recerca àrees deficitàries
  • Ajuts a Grups de Recerca Emergents lectors
  • Innovació docent per a elaboració de recursos digitals
  • Acollida lingüística
 • Convalidar la resolució de la gerenta d'ajustament dels percentatges d'aplicació d'incorporació de determinats romanents de crèdit 2021.
 • L’expedient de contractació del Servei de manteniment d’equipament científic divers dels Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona.
 • L’expedient de contractació corresponent a Obres de rehabilitació de l'estructura de formigó de les façanes dels patis interiors 1 a 6 de l'edifici 690 de la Facultat d'Economia i Empresa.
 • L’expedient de contractació corresponent a Obres d’instal·lació de detecció d'incendis en els edificis de Llevant i de Teatre del Campus Mundet.
 • L’expedient de contractació corresponent a Obres d’instal·lació de climatització i ventilació de les aules 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 i 1011 de l'edifici 690 de la Facultat d'Economia i Empresa.
 • L’aplicació de les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres, pel qual s’estableix que es podran revisar els preus dels contractes d'obres, de forma excepcional, en els termes que estableixen els articles 6 a 10 del títol segon del Reial decret Llei 3/2022, en relació amb la revisió de preus, modificats per la Disposició final 37a del Reial decret Llei 3/2022, per tal de minimitzar les afectacions a l'obra pública de l'increment extraordinari dels preus de les matèries primeres.
 • La proposta de cessió gratuïta d'espais a la Fundació Pedro i Pons i Fundació Guasch i Coranty.
 • La concessió de sis ajuts a la matrícula pels estudiants de màster becats per la Fundación Carolina.
 • El preu de matrícula del curs de postgrau en Direcció i Administració d'Empreses.
 • La retribució del professorat, de direcció i coordinació dels cursos de postgrau següents:
  • Dret penal i ciències penals (edició anual i biennal)
  • Cooperació i gestió cultural internacional
  • Producció i gestió d'espectacles i festivals
 • La delegació a l’Agència de Postgrau per que aprovi la retribució del professorat en cursos propis fins el llindar següent:
  • Fins a 150 euros per hora de docència
  • La remuneració total en concepte de direcció i coordinació dels curs no superi el 10% dels ingressos bruts del curs.

S’actualitzen així els criteris econòmics aprovats per aquesta Comissió el 22 d’abril de 2015

 • Les tarifes del serveis:
 • Incorporació de noves tarifes del curs 2021/2022
  • Universitat de l'Experiència
  • Escola d'Idiomes Moderns (EIM)
 • Modificacions i noves tarifes anuals 2022
  • Nova tarifa aula magna Facultat de Farmàcia
  • Anul·lació de tarifes d’alguns servies d’audiovisuals
  • Noves tarifes, esmenes d’errades i anul·lació de tarifes dels Centres Científics i Tecnològics - Unitats cientificotècniques
  • Actualització de la normativa d’ús d’instal·lacions
 • Tarifes del curs 2022/2023 dels següents serveis
  • Residència Aleu
  • Servei d’Esports
  • Escola d’Idiomes Moderns
  • Universitat de l’Experiència • S'informa favorablement:
 • L’Acord per incloure una Disposició Transitòria divuitena (DT 18ena) al Conveni Col·lectiu del PAS Laboral de les universitats públiques catalanes


Es dona per informada:

 • Sobre les incorporacions de crèdit, generacions de crèdit i transferències de crèdit entre capítols de corrents, entre capítols de capital i de corrent a capital, durant l'exercici 2021.
 • Sobre la pròrroga extraordinària de l'Acord Marc destinat a la contractació del subministrament de material, instruments i equipaments de laboratori i altres productes necessaris per a la recerca i la docència als diferents laboratoris i unitats de la Universitat de Barcelona i de la Fundació Bosch i Gimpera. Expedient inicial 2019/79, mentre no es resolgui el nou acord marc informat a la Comissió Econòmica de 9 de març de 2022.
 • L’expedient de contractació corresponent a les Obres de reforma de la climatització de la biblioteca de l'edifici Llevant del Campus Mundet.

 

  
Espaiador