Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

17 de maig de 2022

S'aprova:

  • L’esmena d’autorització associada expedient 2021/90 d'inversions al Col·legi Major Penyafort-Montserrat
  • L’autorització d’hipoteca sobre la concessió demanial del solar ubicat al carrer Pau Gargallo núm. 30 per a la construcció de la residència Aleu.
  • L’ampliació de l'oferta pública d'ocupació addicional del PAS d'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre
  • La correcció d’errades de la modificació de la relació de llocs de treball del PAS
  • La modificació de la relació de llocs de treball del PAS
  • La modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació del PDI de 2022S'informa favorablement:

  • Ssobre la proposta de qualificació d’Hospital Associat a la UB del Parc Sanitari Pere Virgili
  • Sobre la proposta d’actualització de les indemnitzacions i dietes d’assistència del Consell Social.

 

 

  
Espaiador