Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

20 de juliol de 2022

S'aprova:

 • La renovació de la imposició del dipòsit a un any de 35 milions d’euros a l’entitat Credit Suisse.
 • La proposta de quatre convenis de col·laboració amb altres Universitats per desenvolupar i gestionar 5 projectes interuniversitaris subvencionats en la convocatòria UNIDIGITAL.
 • La proposta de pagaments als partners dels projectes europeus següents en els que la Universitat de Barcelona és coordinadora:
  • Project 101047081 — “EVA” liderat pel Dr. Josep Puigmartí Luis
  • Project 101057699 — “RADIOVAL” liderat pel Dr. Karim Lekadir
  • Project 101057849 — “DATATOLLS4HEART” ” liderat pel Dr. Karim Lekadir
 • La proposta de tres operacions de tancament de l’exercici 2021.
 • L’expedient de contractació número 2022/137 corresponent al subministrament successiu de pinso per als animals d'estabulari.
 • L’expedient de contractació número 2022/110 corresponent al servei de manteniment a tot risc dels aparells elevadors dels edificis de la Universitat de Barcelona.
 • L’expedient de contractació número 2022/115 corresponent al servei de petits manteniments preventius i correctius dels edificis de la Universitat de Barcelona.
 • L’expedient de contractació número 2022/139 corresponent a la substitució de tubs fluorescents per altres de tecnologia LED a diversos edificis de la Universitat de Barcelona.
 • L’expedient de contractació número 2022/140 corresponent a les obres de millora de la producció tèrmica i eficiència energètica de les facultats de Física i Química de la Universitat de Barcelona.
 • l’expedient de contractació número 2022/149 corresponent a les obres d'acabats i d'instal·lacions dels nivells 1 i 2 del departament 8 de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.
 • Les tarifes anuals 2022 i del curs 2022/2023.
 • La proposta de Normativa acadèmica i econòmica de matrícula per al curs 2022/2023.
 • L’aplicació d’un ajut equivalent a l’import de les taxes d’estudi d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de doctorat i a l’import de la matrícula de doctorat dels estudiants de doctorat becats per la Fundación Carolina.
 • La regulació dels preus dels màsters universitaris per als estudiants estrangers que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió europea de països membres de l’Acord Econòmic Europeu o de Suïssa, Andorra i la Xina, per al curs 2021-2022.
 • El preu per crèdit dels màsters universitaris per als estudiants estrangers que no siguin nacionals d’estats membres de la Unió europea de països membres de l’Acord Econòmic Europeu o de Suïssa, Andorra i la Xina.
 • La modificació de la Relació de Llocs de Treball del PAS.
 • La correcció d’errades de la modificació de la Relació de Llocs de Treball del PAS.
 • L’avançament de crèdit de projectes de recerca de Generación de Conocimiento.
 • El complement autonòmic de recerca del professorat avaluat per AQU corresponent a la 1a convocatòria de 2022 del professorat contractat.

S'informa favorablement:

 • La proposta d’addenda al conveni amb la DIBA per ampliar el termini de concessió del Palau de les Heures.
 • La proposta del reglament del Patrimoni de la Universitat de Barcelona.
 • La proposta d'acord RACC-UB: reordenació finca ús esportiu UB.

 

Es dona per iinformada:

 • Pròrroga d’un any de l’Acord Marc destinat al subministrament de reactius, número d’expedient 2021/36.

 

  
Espaiador