Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

15 de desembre de 2022

S'aprova:

 • Les tarifes de prestació de serveis.
  • Tarifes 2023
  • Tarifes 2022/2023
 • Autoritzar el pagament als partners de projectes europeus coordinats següents:
  • Project 101044387 — “PredictCOPD” “I1RN002309
  • Project 101047081 — “EVA”
 • La modificació de l’RLT del PAS
 • L’Oferta Pública d’Ocupació 2022 del PAS
 • Els complements de mèrits de gestió
 • Els trams de recerca autonòmics del PDI contractat com a conseqüència de l’estimació de recursos d’alçada


S'informa favorablement:

 • Sobre el projecte de pressupost 2023 de la Universitat de Barcelona
 • Sobre la transformació de l'escola d'Infermeria en la Facultat d'Infermeria

Es dona per informada:

 • Sobre l’acord Marc per al subministrament de llibres per a la Universitat de Barcelona i per a entitats del Grup UB

 

 

 

 

 

 

  
Espaiador