Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

16 de maig de 2023

S'aprova:

 • La proposta de traspàs de crèdits per a la imputació de la nòmina de projectes
 • La provisió de crèdit per a les liquidacions entre universitats catalanes en relació al graus coordinat per la UB ii màsters interuniversitaris
 • La provisió per fer front a l’aportació de capital a la Fundació Bosch i Gimpera per compensar els seus fons propis negatius
 • La convalidació de la resolució de la gerenta d'ajustaments de percentatge d'aplicació d'incorporació de determinats romanents de crèdit 2022
 • Les 15 transferències de crèdit de capital a corrent de l’exercici 2022 en el benentès que corresponen a retrocessions de provisió de crèdit de corrent a capital
 • La proposta de sol·licitud de dispensa parcial de la matrícula pels estudiants de màster becats per la Fundación Carolina
 • Els expedients de contractació següents:
  • Subministrament de l’actualització dels equips de 600 i 800 MHz de la Unitat de Ressonància Magnètica Nuclear amb destinació als Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona
  • Obres de rehabilitació energètica de les façanes de l'aulari de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona, expedient 2023/90
  • Obres de reparació de les patologies observades al Pavelló de la República situat al número 34-36 de l'Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer de Barcelona, expedient 2023/93
  • Reforma d'espais per a l'administració de centre de Física i Química, l'Oficina de Recerca, la Secretaria i el Deganat de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona, expedient 2023/97
  • Modificació i ampliació de termini del contracte de les obres de construcció de la primera fase de l’edifici docent del Campus de l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelonaexpedient 2023/72 (exp. d’inici 2020/158)
  • L’expedient per a la gestió de l’ajut del Ministeri de Sanitat per al finançament de l’increment de places del grau de Medicina a les universitats públiques, per un import de 2.341.208,00€ (IVA inclòs), i habilitar la gerenta per tal de poder distribuir els imports entre les diferents actuacions descrites, fins el límit màxim de la subvenció, informant a la Comissió Econòmica del Consell Social en les següents reunions, a mesura que es vagin licitant els contractes
  • Pròrroga del contracte del servei de vigilància i manteniment dels equipaments i sistemes de seguretat electrònics de la Universitat de Barcelona i altres dependències fins a 31 de juny de 2024, expedient 2023/31
  • Obres de quatre instal·lacions fotovoltaiques sobre les cobertes de les Facultats de Filosofia i de Geografia i Història (1), el Pavelló de Govern i l'Aulari nou del Campus Bellvitge (2) i els edificis Ponent (3) i Migdia (4) del Campus Mundet, expedient 2023/20
 • Expedient per atorgar un permís d’ocupació temporal (POT) dels espais de camp de tir i pista de tennis de les instal·lacions esportives de la Universitat de Barcelona
 • Reconeixement dels trams de recerca i docència autonòmics del professor Salvador Pedraza Gutierrez obtinguts en altres universitats
 • Modificació de la Relació de Llocs de Treball del PAS
 • Preu de matrícula i la retribució del personal docent del curs de postgrau Expedient d'Informació i Avaluació de la Seguretat de Productes Cosmètics
 • Tarifes 2023 i 2023-2024 

 

 

 

 

 

 

  
Espaiador