Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Comissió Econòmica

 
 

18 de juliol de 2023

S'aprova:

 • La proposta de provisions i operacions de tancament 2022
 • l’afectació conjunta de tots els fons, propis i externs, del Programa d’ajut temporal a professorat desplaçat per la invasió d’Ucraïna (UP00083), al compliment de l’objectiu d’acollir personal docent i investigador procedent de les universitats ucraïneses i d’altres zones on pogués arribar el conflicte mentre persisteixi el mateix i els seus efectes, i autoritzar la incorporació del romanent disponible al pressupost 2024 una vegada regularitzat el cost dels contractes fins a 31 de desembre del 2023, per tal que es pugui procedir a la sol·licitud de pròrroga de les contractacions futures en el marc del programa
 • Els expedients de contractació següents:
  • Subministrament d’equips tallafocs per a la xarxa informàtica (Exp.2023/149)
  • Subministrament d’equips informàtics portàtils de 15,6” per aules, PAS i PDI de la Universitat de Barcelona (Exp. 2023/152)
  • Servei de jardineria i neteja d’espais exteriors dependències universitat (Exp.2023/135)
  • Obres per a la remodelació i ordenació de l’edifici Biblioteca, Baldiri i Reixac. “Espai d’atenció al personal investigador”
  • Reforma d’espais del Dept. de Nutrició i Ciències de l’Alimentació i Gastronomia (Exp. 2023/162)
  • Contractació de les concessions per a l’explotació dels serveis de bar-cafeteria, vènding i càtering de les Facultats de Dret, de Física i de Química i del Campus Mundet (Exp. 2023/83)
 • La modificació de la RLT PAS
 • Els complements autonòmics de recerca per a personal docent i investigador contractat de la 1a Convocatòria 2023
 • La proposta de normativa acadèmica i econòmica de matrícula per al curs 2023/2024
 • Els preus específics per als màsters universitaris de la Facultat d’Economia i Empresa
 • La regulació dels preus dels màsters universitaris per als estudiants estrangers no comunitaris
 • La proposta d’addenda al conveni de col·laboració entre la UB i CGI SA, per a la realització de la 36a. edició del Màster en Hisenda Autonòmica i Local
 • Les tarifes del curs 2023/2024
 • S'informa favorablement:
 • Els comptes 2022 de les entitats del Grup UB
 • La modificació dels Estatuts de les entitats del Grup UB

Es dona per iinformada:

 • De l’expedient licitació de l’Acord Marc de Viatges UB i Grup UB
 • De l’expedient de pròrroga de l’acord marc de subministrament de material de Laboratori UB i FBG

Es ratifica

 • La modificació del Model de dimensionament dels vicedeganats de les facultats de la Universitat de Barcelona, pel que es refereix a la classificació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i de la nova Facultat d’Infermeria


 

 

 

 

 

 

 

  
Espaiador