Espaiador
Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Ple del Consell Social

 
 

25 de febrer de 2021

 

S'aprova:

 • La proposta del rector de nomenament de la Sra. Glòria Matalí Costa com a gerenta de la Universitat de Barcelona, amb efectes 6 d’abril de 2021, d’acord amb el que preveuen els articles 77.4 dels estatuts de la Universitat i l’article 90 f) de la llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya
 • La proposta del rectorde nomenament del Sr Maurici Romero com a interventor de la Universitat de Barcelona, d’acord amb el Reglament d’organització, funcionament i exercici del control intern de la Universitat de Barcelona.
 • La proposta d’adscripció del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, com entitat sanitària associada a la Universitat de Barcelona
 • La proposta d’adscripció de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) Hospitalet, com entitat sanitària associada a la Universitat de Barcelona
 • La proposta d’adscripció de l’Hospital de Barcelona (SCIAS), com entitat sanitària associada a la Universitat de
  Barcelona
 • La modificació de la programació acadèmica:
  • Graus i màsters curs 2020-2021
  • Graus i màsters curs 2021-2022
  • Graus i màsters curs 2022-2023
 • La programació d’ensenyaments oficials de doctorat per al curs 2021-2022, amb la incorporació del programa d’Art i Recerca
 • El Reglament d’organització, funcionament i exercici del control intern de la Universitat de Barcelona
 • L’extinció i la reversió del dret de superfície que l’Ajuntament de Barcelona va constituir a favor de la Universitat de Barcelona en data 20 de febrer de 2015