Espaiador
Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Ple del Consell Social

 
 

20 de desembre de 2021

 

S'aprova:

 • Primer.- Aprovar les condicions generals de l’encàrrec de gestió que la Universitat de Barcelona fa al seu mitjà propi Fundació Bosch i Gimpera per dur a terme les activitats d’innovació, promoció, valorització, transferència de resultats i la gestió de contractes, convenis i projectes en l’àmbit de recerca.
  Segon.- Derogar tots els encàrrecs de gestió, encomanes i convenis previs que atribuïssin a la FBG l’execució d’activitats relacionades amb l’encàrrec de gestió efectuat.
  Tercer.- Ordenar la publicació del present encàrrec de gestió al perfil del contractant de la UB i al Portal de Transparència de la UB.
  D’acord amb la documentació lliurada a la convocatòria i el document de “condicions generals que regeixen l’encàrrec de la UB al seu mitjà propi FBG per dur a terme les activitats d’innovació, promoció, valorització, transferència dels resultats i la gestió de contractes, convenis i projectes en l’àmbit de la recerca”.
 • Primer.- Aprovar el conveni de cooperació entre la Universitat de Barcelona i la Fundació Josep Finestres per dur a terme la promoció de la docència pràctica dels ensenyaments impartits per la UB, especialment d’Odontologia, Podologia, Psicologia i els altres ensenyaments de l’àmbit de les ciències de la salut.
  Segon.- Derogar tots els encàrrecs de gestió, encomanes i convenis previs que atribuïssin a la FJF l’execució d’activitats relacionades amb aquest conveni.
  Tercer.- Ordenar la publicació del present conveni al perfil del contractant de la UB i al Portal de Transparència de la UB.
  D’acord amb la documentació lliurada a la convocatòria i el document “Conveni de cooperació entre la Universitat de Barcelona i la Fundació Josep Finestres”.
 • El Pressupost 2022 de la Universitat de Barcelona, de forma condicionada a que el Govern de la Generalitat autoritzi els respectius costos de personal.
 • Amb l’aprovació del pressupost s’incorpora:
  Les Bases d’Execució del Pressupost 2022
  Les tarifes de serveis 2022
  El Pressupost del Consorci Observatori de Dret Públic IDP Barcelona
 • La Política Antifrau de la Universitat de Barcelona
 • La modificació de la programació acadèmica de graus i màsters del curs 2022-23
 • La constitució, com a empresa de base tecnològica de la Universitat de Barcelona a ONIRIA THERAPEUTIS, S.L., i la participació de la Universitat, a través de la societat Cultura Innovadora i Científica SL.
  AUTORITZAR la Directora General de la Fundació Bosch i Gimpera, la Sra. M. Carme Verdaguer i Montanyà perquè` dugui a terme els actes següents:
  La formalització´ de l’acord anterior i els compromisos que se’n derivin, l'elevació a públic de l’acord esmentat i la inscripció´ en els registres pertinents, si escau.
  La signatura del pacte de socis i contracte de transferència de tecnologia amb les condicions previstes.
  L'aprovació´ dels Estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que es poguessin introduir en aquests Estatuts, en el Pacte de socis de la societat i en el Contracte de Transferència de Tecnologia.
  La designació´ i el nomenament, si escau, dels representants de la UB en els diferents òrgans de la societat, així com de les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts en les reunions dels òrgans socials
  La formalització´ davant notari, si escau, dels presents acords i dels compromisos actuals i futurs que se’n derivin.
 • La proposta de modificació dels Estatuts de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques de Catalunya


  S'informa favorablement:
 • La sol·licitud per a l’obtenció de la qualificació d’Hospital Universitari per al Complex Hospitalari Moisès Broggi-CSI