Espaiador
Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Ple del Consell Social

 
 

17 de març de 2022

 

S'aprova:

 • Els Comptes Anuals 2020 de la Universitat de Barcelona, d’acord amb la documentació lliurada a la convocatòria
 • La concessió demanial d'edificis i espais de la Diputació de Barcelona a la Universitat de Barcelona, d’acord amb la documentació lliurada a la convocatòria
 • Primer.- La separació de la Universitat de Barcelona del Consorci Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme de Barcelona – CETT.
  Segon.- Notificar aquest acord al Consell de Govern del Consorci Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme de Barcelona – CETT als efectes oportuns, d’acord amb la documentació lliurada a la convocatòria
 • L’ampliació de l’oferta de places al Grau d’infermeria de la Universitat de Barcelona, 80 places al Campus Bellvitge i 60 places al Campus Clínic, per al proper curs 2022-2023 de forma condicionada a la confirmació per part de la Conselleria de Recerca i Universitats de la dotació específica addicional amb aquesta finalitat en els propers exercicis que es detalla a la documentació lliurada en la convocatòria
 • La programació acadèmica de graus i màsters del curs 2023/2024, d’acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.
  La modificació de la programació acadèmica de graus i màsters del curs 2022/2023, d’acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.
 • El nomenament del Sr. Marc Artigas Martin, membre de la Comissió Acadèmica del Consell Social
 • El nomenament del Sr. Marc Artigas Martin, vocal del Patronat de la Fundació Montcelimar, a proposta del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
 • La sol·licitud de desadscripció de l’Escola Universitària de Comerç i Distribució condicionada a que s’estructuri un calendari progressiu que garanteixi els drets de finalització de l’ensenyament dels estudiants actualment matriculats., d’acord amb la documentació lliurada a la convocatòria


  S'informa favorablement:
 • La sol·licitud per a l’obtenció de la qualificació següent:
  • Hospital Universitari de la Universitat de Barcelona a l’Hospital Sagrat Cor, d’acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.
  • Hospital Associat a la Universitat de Barcelona al Parc Sanitari de Sant Joan de Deu, d’acord amb la documentació lliurada a la convocatòria.

  Donar-se per assabenat:

 • De l’informe de la Sindicatura de Greuges de la Universitat de Barcelona corresponent al curs 2020-2021