Espaiador
Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Ple del Consell Social

 
 

25 de maig de 2022

 

S'aprova:

 • La modificació de la programació acadèmica de graus i màsters del curs 2022/2023 i del curs 2023/2024.
 • La Normativa sobre propietat industrial i propietat intel·lectual.
 • Per a l’any 2022, les quantitats a percebre en concepte d’indemnitzacions i dietes d’assistència dels membres de Consell Social de la Universitat de Barcelona.
 • El nomenament del Sr. Joan Mora, membre de la Comissió de Recerca del Consell Social.
 • El nomenament de la Sra. Nuria Aymerich, presidenta de la Comissió Acadèmica del Consell Social.
 • Els criteris i la distribució de les beques de col·laboració del curs 2022-2023

  S'informa favorablement:
 • La sol·licitud per a l’obtenció de la qualificació d’Hospital associat al a la UB del Parc Sanitari Pere Virgili.

  Es ratifica:

 • L’acord de la disposició transitòria divuitena (18a) del Conveni Col·lectiu del PAS-Laboral de les Universitats Públiques Catalanes.