Espaiador
Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Ple del Consell Social

 
 

21 de juliol de 2022

S'aprova:

 • L’addenda al conveni signat entre la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona de regulació dels espais i edificis cedits.
 • El reglament del Patrimoni de la Universitat de Barcelona.
 • El Conveni entre el RACC i la Universitat de Barcelona per a la reordenació d’usos de les finques on s’ubiquen les instal·lacions dels Serveis d’Esports.
 • La modificació de la programació de títols del curs 2023-2024.
 • La constitució, com a empresa de base tecnològica de la Universitat de Barcelona a VIRMIDEX VIRTUAL SL, i la participació de la Universitat, a través de la societat Cultura Innovadora i Científica SL.
 • Nomenar el Sr. David Fernández Monge vocal del Patronat de la Fundació Josep Finestres, a proposta del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
 • Nomenar la Sra. Isolda Ventura Arasanz vocal del Patronat de la Fundació Institut de Formació Continua – IL3, a proposta del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
 • Nomenar la Sra. Isolda Ventura Arasanz vocal del Patronat de la Fundació Solidaritat, a proposta del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
 • Nomenar el Sr. Marc Artigas Martí vocal del Patronat Agustí Pedro Pons, a proposta del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
 • Nomenar el Sr. Joan Mora Bosch vocal del Patronat de la Fundació Montcelimar, a proposta del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
 • Renovar el Sr. Josep Mateu Negre vocal del Patronat de la Fundació Bosch i Gimpera, a proposta del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
 • Nomenar el Sr. Ramon Seminago Fabian, membre de la Comissió Econòmica del Consell Social.