Espaiador
Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Ple del Consell Social

 
 

3 de novembre de 2022

S'aprova:

 • Primer.- Aprovar la creació de la Fundació Col·legis Majors UB per a la gestió dels col·legis majors propis de la Universitat de Barcelona, en les condicions fixades en la Memòria Justificativa de data 20 de setembre i en els seus annexos, que s’adjunten al present acord.
  Que, la finalitat d’interès general que es pretén assolir amb la creació de la fundació és la gestió dels col·legis majors propis de la UB, institució que proporcionen residència a la comunitat universitària, i que contribueix a la formació complementària i integral de l’alumnat, amb activitats culturals, científiques, socials, esportives, d’orientació personal i professional, d’integració i cohesió, totes elles al servei de l’alumnat i del conjunt de la comunitat universitària.
  Que, aquesta Fundació es constitueix sense finalitat de lucre, i amb l’objecte d’aconseguir aprofundir, a través de la gestió d’un col·legi major, en l’aprenentatge dels alumnes residents en el mateix, tant en l’àmbit educatiu, com en la promoció dels valors constitucionals i defensa dels principis democràtics, de foment de la tolerància, de foment de l'economia social, de desenvolupament de la societat de la informació, de recerca científica, desenvolupament o innovació tecnològica i de transferència de la mateixa cap al teixit productiu com a element impulsor de la productivitat i competitivitat empresarial.
  Segon.- Aprovar la dotació inicial de la Fundació consistent en trenta mil euros (30.000 EUROS), a desemborsar íntegrament per la Universitat de Barcelona en el moment de l’acta de constitució de la Fundació Col·legis Majors UB.
  Tercer.- Aprovar el Pla de Viabilitat Econòmica per als primers 3 anys (2023-2025) inclòs en l’annex 4 de la memòria justificativa que s’adjunta al present acord.


  Quart.- Aprovar els estatuts fundacionals mitjançant els que es regirà la Fundació Col·legis Majors UB, que s’adjunten al present acord.

  Cinquè.- Designar els patrons, membres nats, que es constituiran en Patronat en el moment de l’acta de constitució de la fundació:

  • El Dr. Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona.
  • El Sr. Joan Corominas Guerin, president del Consell Social de la Universitat de Barcelona.
  • La Dra. Marina Solé Català, secretària general de la Universitat de Barcelona.
  • La Sra. Glòria Matalí Costa , gerenta de la Universitat de Barcelona.
  • La Dra. Marta Ferrer Garcia, vicerectora de la Universitat de Barcelona encarregada de l’estudiantat.

 • Primer.- Aprovar l’atorgament d’una concessió demanial dels immobles on s’ubica el Col·legi Major Montserrat-Penyafort situats a Avinguda Diagonal, 639 i a Avinguda Diagonal, 641 de Barcelona abans referenciats, així com tot el mobiliari que hi ha en el seu interior, en favor de la Fundació Col·legis Majors UB per tal que aquesta pugui dur a terme els seu objecte social, en base a les següents clàusules:
  1. Objecte: constitueix l’objecte d’aquesta concessió els béns de domini públic titularitat de la UB on s’hi ubica el Col·legi Major Penyafort-Montserrat situats a Avinguda Diagonal, 639 de Barcelona (amb referència cadastral 6519203DF2861H0001HZ, finca urbana amb 5.716 m2 de superfície i 7.761 m2 construïts, amb planta baixa i 6 plantes addicionals), i a Avinguda Diagonal, 641 de Barcelona (amb referència cadastral 6519202DF2861H0001UZ, finca urbana amb 4.931 m2 de superfície i 7.629 m2 construïts, amb planta baixa i 6 plantes addicionals).
  2. Durada: 50 anys, des de l’1 de gener de 2023 fins a 31 de desembre de 2072, prorrogable per períodes de 5 anys, fins a una durada màxima de 75 anys.
  3. Cànon: l’import a abonar en concepte de cànon anual serà el següent:
  • Per als 5 primers anys (2023-2027): Un cànon fix de 462.433,25 € (quatre-cents seixanta-dos mil quatrecents trenta-tres euros amb vint-i-cinc cèntims) per a l’any 2023, i que es revisarà anualment segons l’índex Nacional de Rúbriques segons el sistema IPC.
  • Un cànon variable equivalent al 30% del resultat positiu de l’exercici anterior. En cas que el resultat de l’exercici sigui negatiu, el valor del cànon variable serà 0.
  • A partir del 6è any (2028-2072):
   • Un cànon fix de 809.258,19 € (vuit-cents nou mil dos-cents cinquantavuit euros amb dinou cèntims) per a l’any 2028, i que es revisarà anualment segons l’índex Nacional de Rúbriques segons el sistema IPC.
   • Un cànon variable equivalent al 30% del resultat positiu de l’exercici anterior. En cas que el resultat de l’exercici sigui negatiu, el valor del cànon variable serà 0.


El cànon es podrà revisar en qualsevol moment si s’efectuen obres en l’edifici que afectin a la capacitat d’ocupació dels edificis o per qualsevol altra causa de força major que també pugui afectar a aquesta ocupació.
El cànon anual s’abonarà abans del 30 d’octubre de cada any, en un únic pagament
4. Obres i instal·lacions: totes aquelles obres d’adequació necessàries per a que el concessionari pugui dur a terme el seu objecte social i que siguin prèviament autoritzades per part de la Universitat de Barcelona.
5. Drets i obligacions del concessionari:

  • Obligació de conservació dels espais i de mantenir en bon estat els espais i vetllar per al seu manteniment.
  • Assumir les despeses fiscals i notarials de l’atorgament de la concessió.
  • Obligació de deixar lliures i vacus els béns un cop finalitzi la concessió, i les obres i instal·lacions executades en els béns objecte de la concessió revertiran en la UB.
  • El concessionari només podrà cedir espais a tercers prèvia autorització de la UB i de conformitat amb les tarifes que aquesta autoritzi.
   6. Drets i obligacions de la Universitat de Barcelona:
  • Dret a inspeccionar en tot moment els béns objecte de concessió.
  • La UB es reserva el dret de revocar la concessió abans de la seva finalització si així ho justifiquen circumstàncies sobrevingudes d’interès públic.
  • La concessió s’atorga salvant els drets de propietat dels immobles, que continuaran sota titularitat de la UB.
   7. Causes de resolució de la concessió:
  • Per expiració del termini.
  • Per desaparició del bé de domini públic objecte de cessió.
  • Per desafectació del bé.
   Segon.- Autoritzar al Rector per tal que en nom de la Universitat de Barcelona, formalitzi la concessió demanial mitjançant escriptura pública, i es procedeixi a inscriure la mateixa al Registre de la Propietat.

   

 • APROVAR la participació de la Universitat de Barcelona al Consorci Catalunya Internacional (Diplocat) i la proposta de reforma dels seus estatuts.
 • ACORDAR la integració de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) en la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB), que suposa la subrogació de la FCRB en tots els drets i obligacions, actius i passius del l’IDIBAPS, supeditada a l’autorització del Govern de la Generalitat.

  ACORDAR la modificació dels Estatuts de la FCRB, supeditada a l’autorització del Govern de la Generalitat

 • INFORMAR FAVORABLEMENT la sol·licitud d’obtenció de la qualificació de centre sanitari associat a la Universitat de Barcelona del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)