Espaiador
Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Ple del Consell Social

 
 

17 de març de 2023

S'aprova:

 • Els comptes auditats de l'exercici 2021 de la Universitat de Barcelona
 • El tancament de l'exercici 2021 i els estats financers de les entitats dependents de la Universitat de Barcelona següents:
  • Institut de Formació Contínua de la UB, IL3
  • Fundació Bosch i Gimpera
  • Fundació Josep Finestres
  • Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona Fundació Montcelimar
  • Fundació Pedro Pons
  • Fundació Guasch i Coranty
  • Fundació Amigó i Cuyas
  • Cultura Innovadora i Científica SL
 • La modificació de la programació del curs 2023-2024
 • La programació del curs 2024-2025
 • Nomenar la Sra. Núria Aymerich, com a representant del Consell Social de la Universitat de Barcelona al Consell de Direcció de !'Agencia de Polítiques i Qualitat de la Universitat de Barcelona.
 • Nomenar la Sra. Núria Aymerich, com a representant del Consell Social de la Universitat de Barcelona a la Conferencia del Consell Interuniversitari de Catalunya
 • Nomenar la Sra. Núria Aymerich, com a representant del Consell Social de la Universitat de Barcelona a !'Agencia de Postgrau de la Universitat de Barcelona
 •  

Es dona per assabentat:

 • De l'informe del síndic de greuges, corresponent al curs 2021-2022.