Espaiador
Logo Universitat de Barcelona   imatge de maquetació
 
Consell Social: Reunions

Ple del Consell Social

 
 

31 de març de 2023

S'aprova:

 • La constitució, com a empresa de base tecnològica de la Universitat de Barcelona a EBT SMART CLASSROOM PROJECT S.L., i la participació de la Universitat, a través de la societat Cultura Innovadora i Científica SL, en el 2,50% del capital social de la societat amb la subscripció de 250 participacions socials per import de 250 euros.
  AUTORITZAR la directora d’Innovació i Transferència de la FBiG, la Sra. M. Lourdes Jordi Vilaró, perquè dugui a terme els actes següents:
  1. La formalització de l’acord anterior i els compromisos que se’n derivin, l'elevació a públic de l’acord esmentat i la inscripció en els registres pertinents, si escau.
  2. La signatura del pacte de socis i contracte de transferència de tecnologia amb les condicions previstes.
  3. L'aprovació dels Estatuts corresponents, així com les modificacions no substancials que es poguessin introduir en aquests Estatuts, en el Pacte de socis de la societat i en el Contracte de Transferència de Tecnologia
  4. La designació i el nomenament, si escau, dels representants de la UB en els diferents òrgans de la societat, així com de les persones que hagin d’actuar en qualitat de substituts en les reunions dels òrgans socials
  5. La formalització davant notari, si escau, dels presents acords i dels compromisos actuals i futurs que se’n derivin
 •