català
símbol
SSE
desenvolupament
sud-sud-est
categoria
nom masculí
àrea temàtica
geografia
punts cardinals
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
SSE
desarrollo
sudsudeste
categoría
nombre
área temática
geografía
puntos cardinales
anglès
symbol
SSE
expansion
south-south-east
category
noun
thematic area
geography
cardinal directions
Darrera actualització: 20-1-2022
Impressió de la pàgina