català
abreviatura
b.i.n.
desenvolupament
bis in nocte (‘dos cops a la nit’)
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la salut
salut
Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu dos cops a la nit
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina