castellà
abreviatura
mzo.
símbolo
MA
desarrollo
marzo
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
meses del año
català
abreviatura
març [no s’abreuja]
símbol
desenvolupament
març
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
mesos de l’any
Nota
Atesa la llargada, aquest mes no té abreviatura i es fa servir el nom desenvolupat.
anglès
abbreviation
Mar.
symbol
Mr
expansion
March
category
noun
thematic area
general language
months of the year
Darrera actualització: 14-2-2022
Impressió de la pàgina