català
símbol
MG
desenvolupament
maig
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
mesos de l’any (només els que s’abreugen)
Nota
Atesa la llargada, aquest mes no té abreviatura.
castellà
abreviatura
my.
símbolo
MY
desarrollo
mayo
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
meses del año
anglès
symbol
My
expansion
May
category
noun
thematic area
general language
months of the year
Darrera actualització: 3-11-2021
Impressió de la pàgina