català
símbol
JN
desenvolupament
juny
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
mesos de l’any (només els que s’abreugen)
Nota
Atesa la llargada, aquest mes no té abreviatura.
castellà
abreviatura
jun.
símbolo
JN
desarrollo
junio
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
meses del año
anglès
symbol
Je
expansion
June
category
noun
thematic area
general language
months of the year
Darrera actualització: 3-11-2021
Impressió de la pàgina