castellà
abreviatura
dic.
símbolo
DI
desarrollo
diciembre
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
meses del año
català
abreviatura
des.
símbol
DS
desenvolupament
desembre
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
mesos de l’any
anglès
abbreviation
Dec.
symbol
D
expansion
December
category
noun
thematic area
general language
months of the year
Darrera actualització: 14-2-2022
Impressió de la pàgina