català
abreviatura
dj.
desenvolupament
dijous
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
dies de la setmana
Nota
Dins d’un text convé fer servir la forma sencera dels dies de la setmana, ja que sempre és més clar el mot sencer que l'abreviatura. Reservem, doncs, les abreviatures per casos clars de falta d’espai: llistes, classificacions, gràfics, taules, textos publicitaris, etc.
castellà
abreviatura
ju.
desarrollo
jueves
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
días de la semana
anglès
abbreviation
Thurs.
symbol
Th
expansion
Thursday
category
noun
thematic area
general language
days of the week
Darrera actualització: 27-10-2021
Impressió de la pàgina