català
abreviatura
dl.
desenvolupament
dilluns
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
dies de la setmana
Nota
Dins d’un text convé fer servir la forma sencera i reservar l’abreviatura per a casos clars de falta d’espai: taules, gràfics, llistes, quadres, classificacions, etc.
castellà
abreviatura
lu.
desarrollo
lunes
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
días de la semana
anglès
abbreviation
Mon.
symbol
M
expansion
Monday
category
noun
thematic area
general language
days of the week
Darrera actualització: 14-2-2022
Impressió de la pàgina