castellà
abreviatura
lu.
desarrollo
lunes
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
días de la semana
català
abreviatura
dl.
desenvolupament
dilluns
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
dies de la setmana
Nota
Dins d’un text convé fer servir la forma sencera i reservar l’abreviatura per a casos clars de falta d’espai: taules, gràfics, llistes, quadres, classificacions, etc.
anglès
abbreviation
Mon.
symbol
M
expansion
Monday
category
noun
thematic area
general language
days of the week
Darrera actualització: 14-2-2022
Impressió de la pàgina