català
abreviatura
dg.
desenvolupament
diumenge
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
dies de la setmana
Nota
Dins d’un text convé fer servir la forma sencera i reservar l’abreviatura per a casos clars de falta d’espai: taules, gràfics, llistes, quadres, classificacions, etc.
castellà
abreviatura
do.
desarrollo
domingo
área temática
lengua general
días de la semana
anglès
abbreviation
Sun.
symbol
Su
expansion
Sunday
thematic area
general language
days of the week
Darrera actualització: 14-2-2022
Impressió de la pàgina