castellà
símbolo
Ds
desarrollo
darmstatio
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
català
símbol
Ds
desenvolupament
darmstadti
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
anglès
symbol
Ds
expansion
darmstadtium
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements
Darrera actualització: 8-3-2022
Impressió de la pàgina