castellà
abreviatura
jul.
símbolo
JL
desarrollo
julio
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
meses del año
català
abreviatura
jul.
símbol
JL
desenvolupament
juliol
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
mesos de l’any
anglès
abbreviation
July [not abbreviated]
symbol
Jl
expansion
July
category
noun
thematic area
general language
months of the year
Darrera actualització: 14-2-2022
Impressió de la pàgina