català
símbol
N
desenvolupament
nord
categoria
nom masculí
àrea temàtica
geografia
punts cardinals
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
N
desarrollo
norte
categoría
nombre masculino
área temática
geografía
puntos cardinales
anglès
symbol
N
expansion
north
category
noun
thematic area
geography
cardinal directions
Darrera actualització: 20-1-2022
Impressió de la pàgina