català
símbol
NNE
desenvolupament
nord-nord-est
categoria
nom masculí
àrea temàtica
geografia
punts cardinals
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
NNE
desarrollo
nornordeste
categoría
nombre
área temática
geografía
puntos cardinales
anglès
symbol
NNE
expansion
north-north-east
category
noun
thematic area
geography
cardinal directions
Darrera actualització: 20-1-2022
Impressió de la pàgina